Documents d’organització i gestió del centre per al curs 2018-2019. Principals novetats.

Documents d’organització i gestió del centre per al curs 2018-2019. Principals novetats

El Departament d’Ensenyament ha publicat la resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres per al curs 2018-19. 

Accès al Portal de Centre del Departament d’Ensenyament

Portal de centres d’altres titularitats

Enllaç als documents des del portal de centres


Enllaç a les principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019 
Projecte educatiu de centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació de centre .pdf Cicles de formació professional. Curs per a
l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Organització de les llars d’infants .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització del temps escolar.pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf  Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf Formació del personal dels centres educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
Innovació pedagògica .pdf Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf Personal docent .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf Gestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdf Ensenyaments artístics superiors .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdf Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Prevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf Recollida de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf  Ús social dels centres .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d’Animació en circ, CFGS en Arts del Circ i CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral .pdf

Novetats
Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019
Documents de gestió del centre
Es fa constar l’obligatorietat de publicar a la pàgina web dels centres públics els diferents documents de gestió del centre.
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic
S’enllaça amb el document “El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural”.
Innovació pedagògica
Es concreta la informació a partir del document “Marc de la innovació pedagògica a Catalunya”.
Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior
Es desenvolupa l’acció tutorial i l’orientació acadèmica, i es detalla l’informe personal d’orientació professional.
Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
Es fa constar el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO
S’aprofundeix en el desplegament del currículum competencial en cada àmbit i es formula un nou pas per a l’assoliment de les competències per part dels alumnes.
Ensenyaments de música de grau professional
Es permet que es presentin a la prova d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, en casos excepcionals, alumnes majors de 16 anys que estiguin cursant o hagin superat la prova d’accés a sisè curs de grau professional.
Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació
Es crea un apartat específic per als instituts escola, es detalla que cal un nomenament explícit del coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals i s’estableix una nova assignació horària per a aquests òrgans unipersonals.
Personal docent
Nova redacció explicativa dels mestres especialistes en el suport a la inclusió, dels professors de l’especialitat d’orientació educativa i dels mestres de pedagogia terapèutica i dels professors de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva.
Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER
S’especifica que correspon a la direcció de la ZER assignar a cada escola el nombre de llocs de treball i l’especialitat docent, i es concreten les comissions de seguiment en la implementació del pla experimental del primer cicle d’educació infantil a l’escola rural.
Actuacions del centre en diversos supòsits
S’exposen les funcions de l’equip d’assessorament tècnic civil en l’àmbit de família i s’enllaça amb el “Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius”.
Formació del personal dels centres educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques
S’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques.
Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet
S’ha adequat el document al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).