Curs d’iniciació a la tasca docent 2020-21

Curs d’iniciació a la tasca docent 20-21

El Departament a la RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d’octubre va publicar les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.  

Aquesta resolució modifica l’anterior, Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener, en la qual es concretava que les persones que obtinguessin la seva primera vacant per a tot un curs escolar havien de realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent (fase de formació i una fase de tutoria), EXCEPTUANT el personal docent que tingués una experiència docent prèvia en els ensenyaments reglats de nivell no universitari de dotze mesos o més en els darrers tres cursos.

La nova resolució manté el redactat de l’exempció amb una experiència docent prèvia de dotze mesos en els darrers tres cursos, però planteja una contradicció entre el punt 1.1 i el punt 1.2 i ho explicita de la següent manera: 

El personal docent que no estigui obligat a fer el curs perquè no hagi obtingut nomenament d’aquestes característiques, l’haurà de realitzar durant el curs en què l’obtingui, i en cap cas es podrà al·legar com a motiu d’exempció l’experiència docent del nomenament o nomenaments anteriors en què no ha dut a terme el curs, pel fet que, per les característiques del seu nomenament, no n’estava obligat.

Aquesta incongruència provoca desconcert i confusió al personal interí que ha superat el període de prova inicial i ha acumulat més de dotze mesos d’experiència en els darrers tres cursos.

Les CCOO demanem aclariments i exigim que es mantingui l’exempció de realitzar el curs per a tothom que tingui experiència docent de mínim dotze mesos en els darrers tres cursos.

Recomanem a totes les persones que estigueu afectades per aquesta situació que contacteu amb CCOO.