Curs 2018-19


Iniciem aquest curs amb un nou Govern a Catalunya i a l’Estat espanyol, que manifesten públicament la seva voluntat d’enterrar l’etapa de les retallades i la LOMQUE. Al mateix temps, els acords signats per CCOO i altres sindicats, de reducció de la temporalitat i recuperació dels drets arrabassats, han de ser concretats i desenvolupats en totes les seves potencialitats.

Aquest és un curs clau per enterrar definitivament l’etapa de les retallades i avançar en la millora de drets per a totes les treballadores i treballadors de l’educació, un pas imprescindible per assegurar la qualitat i la universalitat d’aquest dret pel conjunt de la societat.

CCOO ens situem com a fita pel 2018-19 avançar en l’organització i la mobilització de tots els sectors educatius per tal de garantir que els discursos i les bones intencions es transformin en millores concretes i tangibles.


#FetsNoParaules
Evolució dels pressupostos
i de l’alumnat.
Malgrat
l’increment del darrer curs, la pròrroga pressupostària ha afectat
negativament, tallant una possible recuperació.
La
combinació de la pròrroga pressupostària amb un lleuger increment d’alumnat
d’aquest curs, torna a fer caure la inversió educativa per alumne, després de
l’increment que es va realitzar el curs passat.
Educar en llibertat
Durant
tot el passat curs s’ha volgut situar l’escola en el mig del conflicte polític
que vivim a Catalunya. Molt especialment a partir de l’1 d’octubre, l’escola i
la gent que hi treballem ens hem vist sotmesos a crítiques massives en mitjans
de comunicació per part de forces polítiques, denúncies judicials de famílies i
de la fiscalia de l’Estat, i qüestionament de la nostra feina per una part de
la societat.
Des
del primer moment, CCOO hem sortit públicament en defensa dels nostres companys
i companyes, de la seva professionalitat i rigor en el tractament dels temes
que afecten el conjunt de la societat.
Així
mateix, hem denunciat l’intent de barrejar el conflicte polític amb el model
pedagògic de la immersió lingüística, que ha demostrat la seva eficàcia en
l’assoliment del coneixement de les dos llengües oficials per tot l’alumnat,
independentment del seu origen.
No
sabem que passarà en els propers mesos, però malauradament, caldrà continuar
mobilitzant-nos per defensar l’educació en llibertat. Hem de continuar
reclamant a les forces polítiques que resolguin els problemes de la ciutadania,
no que en generin de nous.
Planificació escolar i
ràtios

 • Per una banda tancaments a aules de P3.
 • Per una altra, la massificació a les aules de secundària, construcció de barracots, increment de les ràtios i manca de professorat i personal laboral d’atenció educativa a la secundària obligatòria i a la postobligatòria.
 • Modificar la legislació catalana perquè els poders públics garanteixin el dret universal a l’educació.
 • Acabar amb la supressió de més llocs de treball a l’educació, negociant processos de mobilitat, de formació, o d’altres mecanismes que permetin adaptar la plantilla als canvis demogràfics.
 • Recuperar el mapa escolar com a instrument de planificació, amb la participació efectiva dels poders públics locals i de la comunitat educativa, comptant explícitament amb els Consells Escolars Territorials.
 • Consensuar amb el Departament  possibles solucions temporals amb el conjunt de la Comunitat Educativa afectada Davant de la problemàtica d’escolarització de l’alumnat de secundària de molts municipis.
 • Construir o ampliar les instal·lacions necessàries als centres educatius. Creació d’institut-escola, per aprofitar espais, i per les seves possibilitats pedagògiques.
L’evolució
demogràfica i econòmica  de la societat
catalana s’ha trobat amb una resposta política que no ha estat a l’altura de
les circumstàncies:

Calen mesures concretes:

Com
a proposta que engloba la millora de la qualitat educativa i la planificació en
un moment com els actuals, sol·licitem al Departament d’Ensenyament que, de
forma immediata, elabori la normativa corresponent per reduir gradualment les
ràtios.
Segregació escolar
El
passat 25 de juliol es van reprendre les sessions plenàries que, a iniciativa
del Síndic de Greuges, reuneixen al conjunt de la comunitat educativa per
analitzar la segregació escolar.
CCOO
volem mullar-nos amb propostes viables per treballar contra la segregació.
Assumirem que no totes puguin ser sense que això vulgui dir que renunciem a
elles.
Ens
preocupa especialment que deixar l’elecció de centre escolar a les mans del
mercat -en aquest cas de les famílies o, millor dit, d’una part de les
famílies- sense intervenció de l’Administració, implica incrementar la
segregació escolar i guetitzar alguns centres educatius. Cal impulsar mesures
en el procés d’admissió de l’alumnat que limitin els marges de tria d’escola,
orientant i ordenant l’accés, així com per desenvolupar condicions
d’escolarització equitatives.
Igualtat
Després de la presa de
consciència feminista que la nostra societat està assumint col·lectivament, és
necessari forçar les empreses i administracions en la implementació de mesures
que garanteixin la igualtat de drets de dones i homes i l’Educació té un paper
fonamental en un canvi cultural tan important com el què hem d’aconseguir. És
per aquest motiu que el foment de la coeducació és fonamental. Entenem aquesta
com la promoció d’una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats,
l’eliminació de qualsevol tipus de violència de gènere i de tota mena de
discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb
continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.
La coeducació ha de ser un
tema cabdal a tots els centres educatius, integrat dins del projecte de centre,
on tota la comunitat educativa es formi i participi, i amb unes administracions
que dotin dels recursos suficients per portar-ho a terme. Cal aconseguir a cada
centre una persona responsable de la seva implementació amb el crèdit horari
corresponent i suficient.
Menjadors
escolars
El
Departament acaba d’anunciar un nou Decret, que caldrà analitzar i debatre
entre tots els membres de la comunitat educativa.
CCOO
defensarem el nostre posicionament, incloent-hi la participació fonamental del
Consell Escolar de cada centre en la definició i gestió del servei de menjador,
inclòs en el Projecte Educatiu del Centre. Una gestió que haurà de tenir en
compte, no únicament criteris econòmics, sinó també laborals, socials, de salut
i de sostenibilitat ambiental com els següents:
 • Donar prioritat a la qualitat educativa
  del servei de menjador.
 • Reconèixer la condició d’educadores de
  les monitores i monitors de menjador.
 • Garantir la coordinació entre l’equip
  educatiu de l’horari lectiu amb el del menjador.
 • Avançar cap al menjador universal i
  gratuït.
 • Garantir que cap alumne quedi fora del
  servei per problemes econòmics.
 • Garantir la diversitat de menús per
  atendre la diversitat d’alumnat.
 • Suport per l’alumnat que requereix
  suports intensius en l’horari lectiu.
 • Limitar les ràtios d’alumnes per
  educador durant el servei de menjador.
Plantilla i oposicions.
Tot
i la millora que es produeix aquest curs en l’increment de plantilla (millorant
1 punt percentual la relació entre professorat i alumnat), encara existeix una
pèrdua de 9 punts en l’evolució de les dues variables des del curs 2010/11 a
l’actual.
Per
tenir la mateixa relació entre alumnat i professorat que teníem el curs
2010/11, la plantilla dels centres públics hauria de ser de 77.853 docents, és
a dir, 5.988 més dels que tenim. Les conseqüències d’aquestes xifres a les
aules són menys qualitat educativa i pitjors condicions laborals.
Després
dels acords signats per CCOO amb el Govern de l’Estat i amb el Govern de la
Generalitat, per reduir la temporalitat a l’Administració, el Departament
d’Ensenyament s’ha posat a treballar. No només amb la convocatòria de les prop
de 2000 places anunciades amb anterioritat als acords, també per ordenar les
convocatòries necessàries per assolir reduir la interinitat fins al 8% l’any
2022.
CCOO
també treballem amb el Govern de l’Estat, insistint en la negociació  d’un model extraordinari d’accés, que
afavoreixi que totes les persones que no han pogut obtenir la plaça com a
conseqüència de les retallades en ocupació i la limitació de la taxa de
reposició, puguin veure reconegut el seu treball.
En
aquest sentit proposem
 • La configuració d’una fase d’oposició on les proves no siguin eliminatòries de
  manera que es pugui fer una avaluació global dels coneixements i les
  competències pedagògiques dels aspirants.
 • Un pla de continuïtat pel personal docent amb més anys treballats i/o pels majors
  de 55 anys per garantir la plena estabilitat de totes les persones que ja
  treballen al Departament d’Ensenyament.
En
aquestes oposicions de les 1.920 persones seleccionades, el 87’53% era personal
interí i substitut. Això prova la falsedat de l’argument d’algunes
organitzacions sindicals i d’associacions organitzades per advocats a la
recerca de negoci, d’un “’ERO massiu” i d’expulsió d’interins.
Selecció del professorat
Aquest
curs, en més d’un 75% dels nomenaments, la direcció del centre és qui ha
decidit quina persona hi treballarà.
Aquest
sistema, sense un adequat contrapoder, està donant peu a alguns casos de
situacions conflictives Des de CCOO, demanem la retirada de l’actual Decret per
negociar un nou sistema de selecció. Mentrestant, proposem la implementació
d’un sistema de resolució extrajudicial d’aquests conflictes per evitar tant la
seva  judicialització, com les males
praxis d’algunes poques direccions.
Recuperació i millora de les
nostres condicions de treball.
 • Recuperació
  primer sexenni als sis anys i el segon als 12 anys, amb reconeixement del deute
  i planificació del seu pagament.
 • Substitucions
  des del primer dia (nomenaments tres dies a la setmana, obertura permanent de
  la borsa de totes les especialitats).
 • Recuperació
  de l’horari lectiu anterior a les retallades.
 • Recuperació
  de la reducció de jornada per recuperació de malaltia greu.
 • Reducció
  de dues hores lectives pels majors de 55 anys.
 • Cobriment
  de les reduccions d’un terç amb mitja jornada.
 • Itinerància
  del professorat que treballa a seccions d’un mateix centre.
 • Reconeixement
  de les cotutories a Secundària.
 • Assegurar
  el cobrament i reconeixement de tutoria independentment de la seva jornada.
 • Augmentar
  la inversió en formació del professorat, incloenti la coeducació.
 • Revisar
  i actualitzar l’acord d’escoles d’adults.
 • Recuperar i millorar els permisos i
  llicències de conciliació entre la vida familiar i laboral, evitant que
  aquestes mesures penalitzin i tinguin efectes negatius en el càlcul de les
  pensions.
 • Retirar
  les mesures  que  estan 
  penalitzant  la
  maternitat/paternitat i la incapacitat temporal al personal interí.
 • Aconseguir
  el reconeixement de les pràctiques a docents novells i alumnes del màster.
Avançar en una visió
integral dels drets laborals.
 • Convocatòria de la Mesa per la
  negociació col·lectiva de mesures per la igualtat de la dona.
 • Aplicació del mètode PSQCAT21 per a
  l’avaluació dels riscos psicosocials.
 • Modificar el Protocol d’Assetjament
  Psicològic laboral per tal que es pugui recórrer la resolució de la Secretaria
  General del Departament i s’acati el que determini la comissió investigadora de
  Funció Pública.
 • Participació de les organitzacions
  sindicals a la comissió de formació del Departament d’Ensenyament.
 • Revisió del decret de direccions per
  garantir la participació de la Comunitat educativa en el govern del
  centre educatiu.