Convocatòries de la Comissió Tècnica i la Mesa Sectorial 26 i 28 d’abril de 2017

Per a la vostra informació:

1. Convocatòria dia 26 d’abril de 2017 de la Comissió Tècnica de l’Acord de 31 de gener de 2017

2. Convocatòria dia 28 d’abril de 2017 de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

Ordre del dia:

1.- Resolució ENS/xx/2017, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics

2.- RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2017, de xx de xxxx, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018

3.- Fusió de l’IMEB amb el Consorci d’Educació

4.- Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova

5.- Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia

6.- Torn obert de paraules.