Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Educació: reunió de l’11 de juny de 2021

Dades covid
Se’ns ha facilitat el document de dades covid. Amb data 8 de juny hi ha un elevat nombre de processos d’incapacitat temporal del personal educador.

Les dades de la primera línia, en vermell, són les que ens indiquen de forma segura que estan relacionades amb covid (baixes o confinaments).
Les dades de la segona línia, en negre, corresponen al total d’accidents laborals no definits com a covid, aquesta dada és important perquè atès el nombre de casos gravats i el nombre habitual d’accidents, podem deduir que una part important d’aquests accidents correspondran a casos covid informats de forma incompleta. No serà possible determinar el nombre exacte dels que corresponguin a covid fins que no s’analitzin tots els accidents laborals.

Incidències obertes a una data

Incidència  Tipus  Observacions  26/1/21  23/02/21  15/03/21  28/04/21  18/05/21  08/06/21
LL MA/IT AL COVID-19  806  736  516  525  443  326
LL MA/IT AL 1.311 991 856 787 688 541

Incidències acumulades des d’inici de curs

Incidència  Tipus  Observacions  26/1/21  23/02/21  15/03/21  28/04/21  18/05/21  08/06/21
LL MA/IT AL COVID-19  5.590  6.968  7.519  6.229  8.897  9.214
LL MA/IT AL 7.239 8.776 9.568 10.666 11.531 11.838

Informació sobre l’espai de la CPPRL a la intranet – Portal de Centre.
S’han publicat diferents infografies a l’apartat de prevenció de riscos laborals.

Informació sol·licitada per part de CCOO:

1.- Mascaretes transparents als centres.

El departament de salut ha autoritzat la comercialització de mascaretes transparents amb un 70% de filtració la qual cosa permetrà comprar diferents models. Educació està treballant per fer una nova comanda amb la subdirecció general d’inclusiva.

2. Actualització protocol en cas agressió greu alumnat i proposta de creació d’un grup de treball.
CCOO exposem que el Departament ha de fer alguna cosa davant l’increment de les agressions als centres per part de l’alumnat on el personal educador se sent desprotegit.

El departament comenta que cal diferenciar les agressions per part de l’alumnat voluntàries de les involuntàries, aquestes tenen el seu recorregut en l’àmbit judicial.

Educació ens informa que ha engegat el pla “Les Escoles Lliures de Violències” per eradicar tota classe de violències als centres educatius.

El Departament també proposta la creació d’un grup de treball paritari.

CCOO exposem que quan passen aquestes situacions molts centres no saben què fer. Arran d’això, ens comenten que s’ha establert un protocol d’actuació entre inspecció els SSTT i la subdirecció general d’escola inclusiva. Es treballa en la promoció de la convivència.

Estan treballant amb el departament de salut en temes de salut emocional i trastorns emocionals de l’alumnat, en mesures educatives i restauratives i que hi ha un protocol d’intervenció penjat al portal de centre USAP

3. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.
CCOO tornem a demanar el document per part de Funció Pública sobre la no validesa dels àudios quan no hi ha el consentiment de la persona presumptament assetjadora en un espai tancat.

4. Dades sobre fibrociment: actuacions realitzades.
El Departament comenta que està treballant amb una campanya molt ambiciosa, concretament amb els fons europeus per reactivar l’economia i que repercutirà en l’equipament de salut i d’educació. El Departament invertirà en la rehabilitació d’edificis en l’àmbit energètic i sostenibilitat i tot l’àmbit saludable. Entre d’altres, amb aquests fons s’invertirà amb la retirada de fibrociment. Volen fer una campanya orientada a la seva erradicació.