CCOOmpromeses amb les Escoles Oficials d’Idiomes

Avui us presentem les propostes electorals destinades a millorar les condicions laborals i educatives de les escoles oficials d’idiomes, també podeu consultar el programa global en aquest enllaç

Millora de les condicions laborals específiques

 • Reducció horària lectiva per a l’elaboració de materials i exàmens, reunions de coordinació amb el personal auxiliar de conversa i preparació de cursos específics i de proves per a la certificació.
 • Facilitació de la participació en programes Erasmus, intercanvis, cursos a l’estranger, etc.
 • Reducció i limitació del nombre d’alumnat per aula.
 • Formació específica i reducció de càrrega lectiva per al professorat que imparteix els nivells C1 i C2.
 • Determinació d’una sortida al problema del professorat d’algunes llengües estrangeres que no pot homologar actualment alguns títols estrangers i està impartint docència a les EOI.

Per a una educació de qualitat

 • Plantilla suficient de professorat per satisfer la demanda d’alumnat lliure.
 • Major dotació de personal de consergeria i administratiu per cobrir les necessitats de tots els centres.
 • Inversió i pressupost per a la impartició dels nivells C1 i C2.
 • Major dotació de recursos humans i materials a les escoles, també de material específic: laboratoris d’idiomes i aules equipades amb un bon sistema d’insonorització.
 • Dotació de personal auxiliar de conversa per a tots els idiomes i tots els cursos.
 • Potenciació de les biblioteques a les EOI amb mitjans necessaris pel que fa a personal i pressupost.

Per a la promoció de les Escoles oficials d’idiomes

 • Ampliació del nombre d’EOI per atendre tota la demanda existent, facilitant l’accés i fent una difusió adequada per garantir la seva viabilitat.
 • Planificació dels centres que han d’existir arreu del territori establint criteris de proximitat i prioritat i protegint alhora l’aprenentatge de llengües minoritàries.
 • Disminució del preu de la matrícula (Catalunya té les taxes més altes de l’estat).
 • Increment de l’oferta de cursos específics (PIA, formació de professorat de BatxiBac, etc.), adaptant-los a les demandes professionals i als interessos socials.
 • Flexibilització i ampliació de l’oferta d’estudis, en funció de les necessitats i demanda de cada territori.
 • Potenciació de l’ensenyament de totes les llengües cooficials de l’Estat i d’estrangeres minoritàries.
 • Valoració de les titulacions de les EOI a tots els procediments generals de valoració de mèrits.
 • Conversió en centres clau del plurilingüisme amb dotació per activitats culturals i centres de recursos de les diferents cultures, amb una reducció horària per al seu desenvolupament.
Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter8