CCOOmpromeses amb les coordinacions específiques dels centres educatius

Avui us presentem les propostes electorals destinades a millorar les condicions laborals en relació a les coordinacions específiques dels centres educatius, també podeu consultar el programa global en aquest enllaç

Coordinació de convivència

  • Reconeixement de la figura del coordinador/a de convivència o de benestar i protecció a la infància i adolescència.
  • Dotació horària a temps complet per realitzar les funcions, amb un perfil professional de la persona escollida preferentment de serveis a la comunitat o afí.
  • Desenvolupament efectiu de les múltiples funcions relacionades amb el benestar i la prevenció de la violència als centres educatius a desenvolupar amb els professionals del centre, l’alumnat, les famílies i els serveis externs, per acompanyar a l’alumnat en el seu desenvolupament educatiu, social i emocional.
  • Formació a tot el personal del centre educatiu sobre aquesta temàtica dins de l’horari de centre.
  • Treball en coordinació amb els equips docents i professionals del centre.

Coordinació digital

  • Cessament de la sobrecàrrega de treball actual.
  • Reconeixement retributiu adequat.
  • Increment de les hores de coordinació proporcionals a les funcions desenvolupades, en general haurien de comportar una mitja jornada.
  • Formació en horari de centre, i actualització i acompanyament per part del Departament.
  • Suport tècnic adequat i suficient.
Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter5