CCOOmpromeses amb la formació de persones adultes

Avui us presentem les propostes electorals destinades a la formació de persones adultes, també podeu consultar el programa global en aquest enllaç

Millores de les condicions laborals específiques:

 • Reconeixement de la tasca de tutoria de secundària amb dotació horària i complement.
 • Accés a places docents amb caràcter definitiu amb perfils específics per a la formació d’adults i la formació per aconseguir-los.
 • Dotació horària per a tasques de direcció i gestió proporcional al nombre de grups.

Per a una educació de qualitat:

 • Dotació de professionals de suport educatiu als CFA (educació social, TIS, orientació educativa, suport psicològic, etc.) contractats directament pel Departament.
 • Major dotació de personal de consergeria i administratiu per cobrir les necessitats de tots els centres.
 • Millores en les instal·lacions dels centres i el manteniment dels espais educatius.
 • Creació i actualització dels materials didàctics del Departament.
 • Incorporació plena a l’ESFERA com a eina de gestió i també de l’alumnat al RALC.
 • Actualització de les ràtios als espais i a les necessitats educatives reals.
 • Dotació d’hores de gestió pròpia per a projectes (desdoblaments al GESO i altres).

Per a la promoció de l’educació al llarg de la vida:

 • Impuls real de la formació al llarg de la vida per part de l’administració educativa i clara aposta pel servei públic.
 • Promoció dels centres públics de formació de persones adultes (campanyes de publicitat institucionals).
 • Ampliació de l’oferta educativa dels CFA amb altres estudis i actuacions específiques per atendre les necessitats d’educació bàsica com l’alfabetització, l’aprenentatge inicial de la llengua i l’educació comunitària.
 • Creació de nous centres i ampliació de l’oferta i els recursos d’aquells que tenen més demanda.
 • Flexibilització de l’oferta d’estudis, en funció de les necessitats i demanda de cada territori.
 • Millora del sistema de matriculació.
 • Accés en igualtat de condicions de l’alumnat dels CFA a l’FP.
Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter4

A CONTINUACIÓ US PRESENTEM EL PROGRAMA AMPLIAT DE L’FP:

NOU ACORD FP

La Formació Professional necessita d’un acord polític i de la part social per encarar el futur amb un full de ruta clar i amb el màxim consens que permeti situar-la als nivells de qualitat que la ciutadania i en concret la classe treballadora necessita, i amb una oferta pública equilibrada i suficient perquè totes les persones tinguin la possibilitat de formar-se professionalment. Aquesta oferta suficient i de qualitat és indestriable de la millora de les condicions laborals dels i de les treballadores docents i de l’assignació de recursos suficients per atendre les necessitats dels centres que ofereixen formació professional. Per CCOO Educació aquest nou Acord d’FP que ha d’actualitzar, 24 anys després, el de 1999, és inajornable i ha de donar resposta a la situació actual d’oferta i serveis que presten els centres d’FP i a les funcions i  atribucions del professorat d’FP en l’actualitat  amb  condicions de treball de qualitat.

És urgent que s’escoltin les demandes del professorat d’FP de tenir hores per poder realitzar coordinacions i tutories adequadament, d’una racionalització de les xarxes del Departament d’Educació que estan actualment totalment sobredimensionades i arriben a ofegar al personal docent, de tenir temps suficient per fer el seguiment de l’alumnat a les empreses i per  preparar-se les classes i coordinar-se amb l’equip docent,  i de  treballar a l’aula amb unes ràtios i uns desdoblaments que permetin el tractament individualitzat de l’alumnat. El professorat d’FP necessita hores de preparació i de coordinació suficients  i reducció de la càrrega lectiva i burocràtica!

RÀTIOS, DESDOBLAMENTS, COORDINACIONS  I RECURSOS

 • Compliment de la ràtio màxima d’alumnes per aula a 25  en els cicles formatius i cursos d’especialització, amb una disminució progressiva fins als 20 alumnes, en especial pels cicles formatius de grau mitjà.
 • Compliment de la ràtio màxima d’alumnes per aula a 20 en els cicles formatius de grau bàsic i programes de formació i inserció, amb una disminució progressiva fins als 12 alumnes.
 •  Desdoblament efectiu i des del primer dia de curs de tots els mòduls  amb més de 20 alumnes, així com de les corresponents UF, en tots els cicles formatius, cursos d’especialització i programes de formació i inserció.
 • Desdoblament efectiu i des del primer dia de curs dels mòduls de taller amb risc per a la seguretat i salut de l’alumnat amb més de 12 alumnes, en  els cicles formatius, cursos d’especialització, FP de grau bàsic i programes de formació i inserció.
 • Dotació suficient de recursos materials i econòmics, per al manteniment i actualització dels equipaments, tallers i aules tècniques de les diverses famílies professionals dels centres educatius.
 • Desplegament de la figura de l’orientador/a acadèmic i professional a tots els centres on s’imparteix formació professional, i amb els efectius necessaris i proporcionals al nombre d’alumnes d’FP del centre, en aplicació de  l’Acord del Consell del Diàleg Social de desembre 2022.
 • Creació de la comissió d’orientació per a la coordinació de l’orientació personal professional i acadèmica, on s’hi integrin tots els professionals dels centres d’FP relacionats amb l’orientació, que han de tenir reducció d’hores lectives per participar-hi.
 • Creació de la figura del coordinador/a de riscos professionals per cada família professional, amb la corresponent reducció lectiva.
 • Racionalització dels programes d’FP i disminució del nombre de xarxes del Departament d’Educació. Reducció lectiva de les persones coordinadores de tots els  programes d’FP als centres educatius.
 • Reconeixement del coordinador/a d’FP com a òrgan unipersonal de direcció.

JORNADA

 • Compliment efectiu de les 18 hores i reducció progressiva de les hores lectives a 16.
 • Assignació d’hores lectives suficients per a la tutoria: tutoria ordinària 2 hores lectives (per preparació, coordinació de l’acció tutorial, entrevistes amb famílies, tutories personalitzades i orientació personalitzada) que s’han d’afegir a l’hora lectiva de tutoria grupal, i tutoria del mòdul FCT o FP Dual General (1 hora per cada 3 alumnes, amb una hora sencera pel darrer tram inferior a 3) i en la tutoria de Dual o FP Dual Intensiva (1 hora per cada 2 alumnes).
 • Establiment de mecanismes per reduir la càrrega burocràtica del professorat que li ocupa bona part de la jornada.

RETRIBUCIONS

 • Recuperació del poder adquisitiu del professorat previ a les retallades
 • Equiparació de la quantia del complement de tutoria a l’alça al de la tutoria de secundària obligatòria.
 • Compensació adequada i aplicada amb celeritat en relació a les despeses per desplaçaments i viatges del professorat tutor en el seguiment del mòdul d’FCT o FP Dual. Vinculat a la localització del centre i en cap cas al domicili del professorat.
 • Ascens de tot el professorat d’FP del cos PES al nivell 26 (actualment al nivell 24).
 • Integració immediata del Professorat Tècnic de Formació Professional (PTFP) al cos de Professorat d’Educació Secundària (PES), grup A1.
 • Inclusió de la retroactivitat del professorat interí i en pràctiques PTFP en el traspàs al cos PES, grup A1.
 • Ampliació a permanentment el termini per als docents PTFP que no puguin integrar-se ara al cos PES, grup A1, perquè ho puguin fer més endavant. Establiment d’opcions formatives i condicions favorables per  l’obtenció del requisit de titulació.
 • Equiparació salarial equivalent a la del  Professorat del cos PES per a tot el professorat que romangui al cos en extinció de Professorat Tècnic de Formació Professional (PTFP) i el del nou cos de Professorat Especialista en Sectors Singulars de la Formació Professional.

FORMACIÓ

 • Oferta formativa pública, gratuïta i de qualitat.
 • Generació d’itineraris formatius per una major actualització del professorat de les famílies professionals mitjançant acords amb universitats i empreses a través de plans integrats, ampliant l’oferta d’estades formatives retribuïdes en l’àmbit autonòmic, estatal i europeu. 
 • Augment i concreció de plans específics per a la formació del professorat d’FP en llengua catalana (nivell C2) i en metodologies didàctiques d’immersió lingüística, i en llengües estrangeres. 
 • Fixació d’una quota anual de permisos retribuïts per assistir a formacions, jornades, events i fires relacionades amb el sector productiu corresponent a la família professional.
 • Establiment d’una subvenció o ajut per cursar el màster de formació del professorat d’educació secundària o la formació pedagògica i didàctica per al professorat d’FP en el primer any de docència com a funcionari interí, així com la reducció horària lectiva corresponent retribuïda. Mesura necessària per facilitar l’accés de professionals a la docència.

NOVA LLEI D’FP, PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I CENTRES D’FP INTEGRADA 

 • Desplegament de la Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de l’FP amb consens, recursos i tenint en compte les característiques del teixit empresarial català. En relació a  l’FP Dual “General” i a la “Intensiva” i l’estada formativa a l’empresa , aquesta ha de ser vertaderament formadora i inseridora al món del treball, evitant la precarització de l’alumnat aprenent i facilitant-li l’accés a una ocupació de qualitat.
 • Prospecció de les necessitats de formació i qualificació professionals per a la planificació d’una oferta pública d’FP educativa suficient (augment de l’oferta) i equilibrada territorialment, i elaboració d’un mapa d’FP ajustat a les necessitats detectades.
 • Continuació del desplegament del Sistema FPCAT per una millor coordinació i integració dels diferents subsistemes d’FP, aprofitament dels recursos destinats a l’FP i per la potenciació de l’FP del sistema educatiu.
 • Desplegament dels centres integrats d’FP públics que ha de comptar amb:
 •  Un pressupost adient en  aplicació de l’Acord del Consell del Diàleg Social de desembre 2022 per a l’aprovació d’un pla d’inversions per a la creació i el reconeixement de centres d’FP integrada.
 • Augment de la plantilla amb els professionals necessaris per a l’orientació personal, acadèmica i professional i l’avaluació i acreditació de competències professionals.
 • Inclusió en l’horari lectiu del professorat o de les persones formadores de les hores dedicades a la impartició de les diferents formacions, des dels cicles formatius o  cursos d’especialització als certificats professionals.
 • Desplegament de l’oferta  d’FP no presencial en coordinació amb l’IOC.

FP NO PRESENCIAL (IOC)

 • Regulació de les  condicions de treball de la plantilla d’FP de l’IOC que s’adequïn als ensenyaments d’FP,  a les d’un centre d’FP no presencial en general, i en concret en relació a la necessitat de flexibilització en la realització d’hores presencials i no presencials i en l’establiment de franges horàries.
 • Aplicació de la reversió de la retallada de l’horari lectiu, 18 hores lectives al professorat en plantilla.
 • Disminució urgent de les ràtio grup d’alumnes de l’aula/professor o professora.
 • Recursos suficients per a la prestació del servei, com ara el tenir un servidor dimensionat correctament, i amb instal·lacions i un mobiliari adequat per al professorat en plantilla.
 • Desplegament vertader del Consell de Participació, òrgan participatiu del professorat en la governança del centre.
 • Increment de la plantilla per poder fer front a tots els requeriments, des d’elaboració de materials i de proves fins a la coordinació del professorat i impartició de classes.
 • Compensacions per al professorat col·laborador proporcionals a la feina que realitza i actualitzades. Cessament de les condicions actuals que el menystenen,  com la poca formació que se li ofereix,  la sobrecàrrega de treball i  la inadmissible compensació econòmica com a “indemnització per raó de servei” no actualitzada des de la creació del centre.
 • Oferta d’FP a distància pública adequada i suficient, que reverteixi la situació actual d’ofegament i infraoferta pública. Desplegament i creixement de l’oferta  d’FP pública no presencial a través dels centres integrats.