CCOOmpromeses amb els serveis educatius

Avui us presentem les propostes electorals destinades a millorar les condicions laborals i educatives de l’EAP, CRP, LIC, CREDA i CREDV, també podeu consultar el programa global en aquest enllaç

EAP (equips d’assessorament pedagògic)

 • Augment de les plantilles dels EAP, per poder donar una resposta adequada a les necessitats i per desenvolupar, amb els recursos suficients ,el decret del sistema educatiu inclusiu.
 • Millorar la ràtio centre/professionals adequada a les necessitats de cada territori.
 • Més temps de coordinació interna i amb altres serveis educatius i professionals, així com per poder realitzar els informes i organitzar els assessoraments a alumnat, a les famílies i als equips docents.
 • Definir i concretar les funcions que han de realitzar els EAPS als centres de secundària.

CRP (centres de recursos pedagògics)

 • Millora en la coordinació global entre els centres de tot Catalunya amb una base de dades comuna dels recursos
 • Millorar i incrementar les dotacions de personal.
 • Planificació i implementació als centres de la pràctica assessora, la millora educativa.
 • Més formació permanent pel professorat que treballa als CRP.

LIC (Llengua, interculturalitat cohesió social)

 • Dotar de més temps als i les treballadores que estan dinamitzant els plans d’acolliment per l’alumnat nouvingut.
 • Increment de personal per millorar la relació ratio/aules d’acollides
 • Més temps per assessorar en comissions d’escolarització de zona, plans d’entorn, oficines municipals o altres serveis educatius.

CREDA (centre de recursos educatius per a deficients auditius)

 • Millorar l’oferta diversificada de modalitats comunicatives i d’escolarització que ja s’està desenvolupant.
 • Increment del personal de logopèdia.
 • Consolidar i incrementar la intervenció específica que actualment ja es realitza amb aquest alumnat a l’etapa de 0 a 3 anys.
 • Avançar en la definició dels objectius de la intervenció dels CREDA amb l’alumnat sord escolaritzat en les etapes d’ensenyament secundari.
 • Fomentar la coordinació amb les associacions i entitats que ofereixen suport a aquest alumnat.
 • Millor pagament del quilometratges.

CREDV Centres de recursos educatius per a deficients visuals

 • Establir una clarificació de les itineràncies pels treballadors/es, clara i igualitària.
 • Espais adients i adaptats per la tasca que es realitza
 • Cobrament dels desplaçaments en un termini no superior a dos mesos.
Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter10