CCOO recorda, en el Dia de les Persones amb TDAH, la necessitat d’invertir més recursos en el sistema educatiu per a atendre aquest alumnat

El sindicat exigeix un pla urgent d’atenció a l’alumnat amb dificultats específiques de l’aprenentatge, per al que va plantejar les xifres concretes en l’Informe d’Inici de Curs 2022-2023 a nivel estatal.

Des de CCOO volem recordar la importància d’atendre de manera adequada a aquest alumnat en el seu centre educatiu, i per a això és essencial que les seves famílies i el seu professorat d’aula puguin comptar, quan ho necessitin, amb el suport de professorat especialista en el propi centre educatiu.

L’alumnat que presenta TDAH s’enquadra en dues categories educatives diferents en funció de les seves característiques: o bé com alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) o bé amb dificultats específiques de l’aprenentatge (DEA). En qualsevol dels casos, la Llei orgànica d’educació obliga les administracions educatives a atendre adequadament i amb recursos a aquest alumnat:

“Correspon a les Administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes i les alumnes que requereixin una atenció educativa diferent a l’ordinària, per presentar necessitats educatives especials, per retard maduratiu, per trastorns del desenvolupament del llenguatge i la comunicació, per trastorns d’atenció o d’aprenentatge, per desconeixement greu de la llengua d’aprenentatge, per trobar-se en situació de vulnerabilitat socioeducativa, per les seves altes capacitats intel·lectuals, per haver-se incorporat tard al sistema educatiu o per condicions personals o d’història escolar, puguin aconseguir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat”.

No obstant això, en moltes CC.AA. la ràtio de professorat especialista que atén l’alumnat amb NEE és massa elevada i, cosa que és encara més greu, cap Administració educativa assigna professorat especialista a l’alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge.

Malgrat això, en l’actualitat hi ha en centres públics més de 217.000 nens i nenes que presenten dificultats específiques de l’aprenentatge i que no reben suport específic. Això és, com suggereix la següent taula, més d’un alumne o alumna de mitjana en cada aula, als quals caldria sumar altres 156.648 alumnes que el sistema educatiu no identifica.

Grafica Tdah


La realitat és escandalosa i la proposta de CCOO és clara:

  • Que l’alumnat amb necessitats específiques de l’aprenentatge, entre els quals es troben aquells/as que presenten TDAH, compti doble a l’efecte de ràtio d’aula. Això requereix de la incorporació al sistema educatiu públic de 23.040 docents més.
  • Que s’assigni professorat de Pedagogia terapèutica (PT) i d’Audició i llenguatge (AL) per cada 12 alumnes DEA escolaritzades o escolaritzats en un centre i que no se sobrepassi la ràtio d’1/8 per a alumnat amb NEE. Tal mesura requereix de la incorporació de 18.515 docents especialistes de PT i AL Més en el sistema públic.
  • Que es reforci la xarxa d’orientació perquè no quedi alumnat sense l’adequada identificació i seguiment de les seves necessitats educatives o les seves dificultats específiques de l’aprenentatge. Per a això farien falta 10.026 orientadores i orientadors i Professorat Tècnic de Serveis a la Comunitat (PTSC) més.

Davant d’aquesta situació, el dia de les persones amb TDAH i la resta dels 365 dies de l’any, CCOO continuarà barallant per un pla urgent per a l’atenció a la diversitat, que ha de garantir l’adequada atenció a tota la diversitat, que inclogui a l’alumnat amb TDAH, dislèxia i qualsevol altra dificultat específica de suport educatiu.