CCOO presenta esmenes fonamentals per al sistema educatiu i el seu professorat en el Consell Escolar de l’Estat

Demana al Ministeri d’Educació que reflexioni i les inclogui en les normes en tràmit

El sindicat reclama, entre altres, una rebaixa substancial de les ràtios d’alumnat per unitat i associar-la, a més, a la diversitat; l’obligatorietat de climatitzar els centres educatius; i millores en les condicions de la integració del professorat d’FP en el cos de Secundària. Finalment, el Ministeri ha decidit retirar l’esborrany de Reial decret de requisits dels centres i presentarà un nou esborrany al setembre amb aportacions de les Comunitats Autònomes. CCOO estarà atent als canvis i tornarà a presentar esmenes.

La representació de CCOO en el Consell Escolar de l’Estat ha defensat desenes d’esmenes a diversos textos normatius en tràmit. Després d’un dur treball de revisió, anàlisi i debat de centenars de pàgines que en el seu conjunt regulen aspectes essencials de la vida dels centres educatius i del professorat, el sindicat ha elaborat un conjunt d’esmenes que esperem que siguin preses en consideració per part del Ministeri d’Educació i FP i s’incloguin en les normatives definitives que han de publicar-se pròximament.

Entre les normes a debat en l’ordre del dia del màxim òrgan consultiu en matèria d’Educació, destacava el Reial decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle de l’Educació Infantil, l’Educació Primària i l’Educació Secundària, i el Reial decret pel qual es regula la integració del professorat del cos a extingir de professors tècnics de Formació Professional en el cos de professors d’Ensenyament Secundari.

A última hora el Ministeri ha decidit retirar de la reunió el Reial decret de requisits mínims de centre i presentar un nou esborrany al setembre amb les aportacions de les CC. AA. CCOO, com a sindicat majoritari en l’ensenyament, ha avançat les propostes que defensarà. Entre altres, la reducció de les ràtios màximes d’alumnat a 20 per a segon cicle d’Infantil, Primària i Secundària i de 25 per a Batxillerat. Aquesta és una proposta històrica de CCOO que hem acompanyat de l’exigència que tot l’alumnat que presenti algun tipus de diversitat contemplada en la Llei Educativa compti doble a l’efecte de ràtio. En aquest grup es troba l’alumnat amb necessitats educatives especials, retard maduratiu, trastorns del desenvolupament del llenguatge, trastorns d’atenció, dificultats específiques d’aprenentatge, desconeixement greu de la llengua, situació de vulnerabilitat socioeducativa, altes capacitats intel·lectuals, incorporació tardana al sistema educatiu i altres condicions personals o d’història escolar o amb necessitats de compensació educativa. Aquesta nova proposta ha estat presentada en exclusivitat per CCOO. D’altra banda, el sindicat ha afegit la climatització als requisits mínims obligatoris dels centres.

Pel que fa a la integració del professorat d’FP en l’A1, les esmenes de CCOO han anat dirigides a aconseguir reduir els terminis per a fer efectiva aquesta integració de manera àgil i completa (establint un termini màxim d’un mes des de l’aprovació del RD perquè les CC. AA. publiquin la seva convocatòria). Així mateix, ha esmenat el text perquè tot el professorat que complia els requisits des de l’aprovació de la LOMLOE es beneficiï del caràcter retroactiu, independentment de la seva situació administrativa (funcionariat en pràctiques, funcionariat interí, totes les excedències, comissions de servei, etc.) i també el que s’hagi jubilat des d’aquest moment. En relació amb el professorat interí, CCOO reclama que aquest col·lectiu es beneficiï en tota la seva extensió de la norma, estigui en l’especialitat que estigui, igual que el funcionariat de carrera, i s’asseguri que tots i totes es puguin presentar als processos selectius. Addicionalment, la Federació d’Ensenyament de CCOO planteja que s’estableixi un complement d’equiparació salarial per a aquell professorat que no compleixi els requisits del pas a Secundària. D’altra banda, el sindicat continuarà treballant intensament perquè tots els cossos docents siguin grup A1 i pugin de nivell.

Davant la retirada de l’esborrany d’RD de requisits mínims, tot el que té a veure amb ràtios i la resta de requisits dels centres es posposa a setembre, moment en el qual es presentaran i votaran les esmenes. Totes les esmenes presentades per CCOO al RD de pas a Secundària del professorat tècnic d’FP han estat aprovades, per la qual cosa el sindicat espera que el Ministeri d’Educació i FP reflexioni i les inclogui en els textos normatius. Les propostes del sindicat aposten per la millora de la qualitat educativa i les condicions de treball dels seus professionals, són raonables i realitzables i no sols tenen seguretat jurídica, sinó que milloren la dels esborranys inicials especialment pel que fa a la normativa europea.