CCOO exigim al Departament que actuï urgentment, davant les altes temperatures als centres educatius

CCOO, un cop més, exigim al Departament que actuï urgentment, davant les altes temperatures als centres i que els permeti, d’acord amb la seva autonomia, l’adopció de mesures organitzatives i econòmiques per pal·liar els efectes de la calor tan intensa que estem patint.

Consulta aquí el full en .pdf

CCOO hem denunciat reiteradament que el Departament d’Educació en molts centres educatius està incomplint l’Annex III del Real Decret 486/1997 de 14 d’abril, que diu el següent:

  1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
  2. Així mateix, i en la mesura del possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia per als treballadors. A aquest efecte, hauran d’evitar-se les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscs de temperatura, els corrents d’aire molestes, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans envidriats.
  3. En els locals de treball tancats hauran de complir-se, en particular, les següents condicions: La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 °C.

Des de CCOO recordem al Departament d’Educació que té l’obligació d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim.

Davant les contínues queixes que CCOO estem rebent dels treballadors i treballadores a causa de les elevades temperatures en molts centres educatius i davant una possible exposició a un risc greu i imminent, el Departament d’Educació, segons l’article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos, està obligat a:

  1. a) Informar el més aviat possible tots els treballadors afectats de l’existència d’aquest risc i de les mesures adoptades o que, si s’escau, calgui adoptar en matèria de protecció.
  2. b) Adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè únicament i excepcionalment, en cas de perill greu, imminent i inevitable, es pugui interrompre l’activitat o, si calgués abandonar immediatament el lloc de treball.

CCOO sol·licitem davant les situacions d’aquest tipus que el Departament, d’acord amb l’autonomia de centres, els permeti adoptar mesures urgents per pal·liar els efectes de les altes temperatures en dues vies: organitzatives (flexibilitat d’horaris, agrupaments, etc.) i de recursos econòmics per la compra dels materials necessaris.

Davant d’aquesta situació, CCOO recomanem que el centre educatiu afectat ho comuniqui per escrit als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona per tal que en siguin coneixedors i que tal com estableix la llei, adoptin les mesures correctores de forma urgent per protegir als seus treballadors i treballadores.

Els delegats i delegades de CCOO ens posem a la vostra disposició per tal que ens feu coneixedors i partícips de quines considereu que poden ser les mesures més adequades per fer front a les condicions ambientals i així poder-les traslladar i argumentar en els diferents Comitès i Comissions del Departament d’Educació.

CCOO considerem que cal un pla nacional per adaptar els centres educatius a aquestes noves realitat que comporti l’estudi i anàlisis de la realitat bioclimàtica i de confort dels centres per determinar les seves característiques d’acord amb la seva ubicació geogràfica, orientació, grau d’exposició al sol, tipologia constructiva, materials de construcció, qualitat de l’aïllament, etc. De forma que es determini les seves necessitats específiques (ventilació, tancaments, aïllament de parets, necessitat d’aparells d’aire a condicionats, elements d’ombra en els patis, etc.)

Els nostres centres educatius han de proporcionar el dret a l’educació en condicions òptimes de seguretat, salut i sostenibilitat. Estem en un moment clau d’emergència climàtica. El departament ha d’actuar ja. És una necessitat immediata i un passaport al futur.