Aturem els abusos al programa Sensei

CCOO hem detectat abusos horaris en el personal docent novell que participa en el programa Sensei, ja que en alguns casos fan més hores de codocència de les que tocaria sense la retribució corresponent i no es respecta la dedicació horària establerta a la resolució.

Avui, 1 de febrer de 2024, a la mesa, CCOO hem denunciat aquesta situació i el Departament d’Educació ha dit que prendrà mesures i en 1 o 2 setmanes refarà els horaris perquè s’ajustin a la part de docència retribuïda. També esmenaran els documents del projecte Sensei per evitar que es puguin cometre abusos i donaran instruccions als centres sobre la correcta distribució horària.