Aspectes a destacar de la reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals (CPPRL) del 5 d’octubre de 2020.

Hi ha una Comissió permanent/seguiment per la Covid que està constituïda per l’inspector en cap, una persona de riscos del territori, algú del Servei Territorial corresponent i un gestor covid.

El Departament comenta que la nota de Funció Pública sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la covid-19 és d’aplicació per tot el personal de funció pública, és a dir també pel professorat, s’està acabant d’ajustar els detalls. Aquesta nota, la faran arribar a tots els centres educatius.

El Departament explica que un treballador especialment sensible (TES) és un grau més de vulnerabilitat. L’especial sensibilitat va relacionada amb el risc laboral.

Quan la SGAM (Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques) dóna la baixa covid19, ho penja al portal de “la meva salut”, la persona ha d’estar pendent del que li diuen.

Quan hi ha una denegació d’una baixa covid19, en la interlocució amb la SGAM hi participen la direcció general del professorat, els SPRL i la Subdirecció general de Seguretat i Salut del departament. La SGAM actua de manera genèrica. Per això és molt important en aquesta interlocució explicar molt bé com està aquesta persona. El Departament insisteix que s’ha de valorar cas per cas.

Les continuïtats de la baixa covid19 (revisió) sempre les fa el metge/ssa de capçalera.

Actualment la SGAM actua de forma irregular. No envia l’informe a la persona afectada, no hi ha peu de recurs per fer al·legacions i molts cops sense signatura mèdica. Aquesta dona l’informe al personal treballador que li demana. El Departament n’és conscient i farà quelcom al respecte.

Ens comenten que amb les reunions diàries amb el departament de salut pel que fa als confinaments s’han trobat que alguns CAPS no apliquen el mateix criteri. El Departament intentarà solucionar-ho.