Acord definitiu Ministeri-Comunitats Autònomes per al concurs de mèrits centralitzat d’estabilització

El concurs de mèrits de Catalunya ja està en marxa i es preveu que acabi al març. A banda, ara comença el concurs de mèrits estatal

Totes les Comunitats Autònomes i el territori del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) accepten acollir-se a aquest procediment, a excepció de Catalunya, Euskadi, Galícia i Canàries.

Publicació de convocatòries abans del 21 de novembre de 2022 i termini de presentació de sol·licituds de 21 de novembre a 21 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Presentació d’una sola instància per a cada especialitat en l’Administració educativa a la qual s’opti en primera opció. En la instància es poden consignar totes les administracions educatives que es vulgui, ordenades per prioritat. No pot presentar-se per diferents torns a la mateixa especialitat, en el cas de no obtenir plaça per torn de reserva s’optarà a les places de torn lliure.

Barem (màxim 15 punts):

1. Experiència docent: màxim 7 punts, màxim 10 anys.
1.1. Mateixa especialitat en centres públics: 0,7 per any.
1.2. Diferent especialitat del mateix cos en centres públics: 0,35 per any.
1.3. Diferent cos en centres públics: 0,125 per any.
1.4. Mateix nivell educatiu en altres centres: 0,1 per any.

2. Formació acadèmica: màxim 3 punts.
2.1. Expedient acadèmic del títol al·legat:
        de 6 a 7,49 (de 1,5 a 2,24):0,5.
        de 7,5 a 8,99 (2,25 a 2,99): 1.
        de 9 a 10 (de 3 a 4): 1,5.
2.2. Doctorats, postgraus i premi extraordinari: 1/1/0,5.
2.3. Altres titulacions universitàries: 1 per cadascuna.
2.4. Titulacions de Règim Especial i de Formació Professional:
        per cada títol professional de música o dansa: 0,5.
        per cada certificat de nivell avançada de l’EOI: 0,5.
        per cada títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2.
        per cada títol de tècnic superior d’FP: 0,2.
        per cada títol de tècnic esportiu superior: 0,2.
2.5. Domini d’idiomes estrangers: per cada certificat C1 o C2, segons la classificació del Marc europeu comú de referència per a les Llengües: 0,5. (La puntuació aconseguida pel mateix idioma en el 2.4 i en el 2.5 no són acumulables).

3. Altres mèrits: màxim 5 punts.
3.1. Per cada aprovat en processos selectius de la mateixa especialitat des de 2012 (inclòs): 2,5.
3.2. Formació permanent (màxim 2 punts):
        Per cada curs no inferior a 10 crèdits: 0,5.
        Per cada curs no inferior a 3 crèdits: 0,2.
        (Es considerarà l’equivalència d’1 crèdit=10 hores i es podran acumular
        els cursos no inferiors a 2 crèdits).

Criteris de desempat:
1. Puntuació en cada apartat en l’ordre que apareixen en el barem.
2. Puntuació en cada subapartat de segon nivell en l’ordre en el qual apareixen.
3. Puntuació en cada subapartat de tercer nivell en l’ordre en què apareixen.
4. Nombre total de dies d’experiència en l’apartat 1.1 (sense màxim).

(En els criteris de desempat 1, 2 i 3 es respecten els màxims dels apartats).

Publicació de llistats provisionals i termini de 5 dies per a al·legacions i per a triar, si s’ha obtingut plaça en diverses especialitats o si s’ha obtingut plaça també en una de les Comunitats Autònomes que no va en el procés centralitzat.

Aquest procediment no té fase de pràctiques
Les persones seleccionades hauran de participar en l’assignació de destins provisionals de l’Administració educativa on hagin obtingut plaça i en el concurs de trasllats per a tenir el seu primer destí definitiu en aquesta Administració.