PREGUNTES FREQÜENTS COVID-19 (Universitats Privades)

Document en pdf

Qüestions relatives a les persones treballadores:

 1. Qui m’ha de proporcionar el material de protecció, EPI’s?

El material de protecció mascaretes, gel hidroalcohòlic, pantalles,…l’ha de proporcionar la titularitat del centre.

També és responsable d’adequar els espais, pe. sala de professors, i el material per tal de què es compleixin les mesures de prevenció i higièniques adequades.

 1. Quines són les persones considerades vulnerables?

Les persones vulnerables són, segons el Ministeri de Sanitat, les persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC> 40), majors de 60 anys i les dones embarassades. Aquestes últimes es consideren un col·lectiu d’especial consideració.

 1. Què he de fer si soc del grup de risc o vulnerable?

Si en un inici el servei de prevenció no ha avaluat quines persones són les persones de risc, hauràs de comunicar al centre de treball que ets persona vulnerable (no cal explicar el perquè ni la malaltia de la que tracta) un cop el centre és coneixedor de la situació has de ser valorada pel servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de la titularitat. Un cop valorada la situació, el servei de prevenció, estableix  la naturalesa d’especial sensibilitat de la persona treballadora i emet un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció, tenint,  en compte l’existència o inexistència d’unes condicions que permetin realitzar el treball.

 1. Quins són els símptomes relacionats amb la COVID-19?

Els símptomes compatibles amb la  COVID-19 són:

Febre, Calfred, Tos, Malestar general, Mucositat, Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura, Nàusees, Vòmits, Diarrea i Dificultat respiratòria sobtada.

 1. Què he de fer si tinc símptomes relacionats amb el COVID-19?

Si tens símptomes relacionats amb la COVID t’has de posar en contacte amb el teu metge o centre d’atenció primària o trucar al 061 Salut Respon (si és fora de l’horari d’atenció del teu centre d’atenció primària). Posteriorment el gestor COVID es posarà en contacte amb tu i t’indicarà el procediment a seguir.

 1. Què he de fer si he estat en contacte directe amb una persona positiva de COVID?

Hauràs de fer un aïllament preventiu de 14 dies. Si no pots realitzar teletreball hauràs de contactar amb el teu centre d’atenció primària o donar-te d’alta a La Meva Salut per tramitar la baixa.

Qüestions relatives a la incapacitat temporal IT degut al COVID-19:

 1. Quina consideració tindrà l’aïllament preventiu, quarantena, per contacte directe amb una persona positiva de COVID-19?. I si tinc COVID-19?

Tant el període d’aïllament com el de donar positiu en COVID tindran la consideració d’una incapacitat temporal per malaltia comuna, però de cara a la prestació econòmica seran assimilats a la contingència per d’accident de treball.

 1. Qui emetrà els comunicats de baixa, confirmació i alta en els processos de COVID-19? Quina serà la contingència per comunicar en aquests supòsits?

L’emissió dels comunicats de baixa, confirmació i alta correspondrà al Servei Públic de Salut. Malgrat ser expedits com a malaltia comuna, seran tractats, com hem dit abans, només a l’efecte econòmic, com els supòsits derivats d’accident de treball.

 1. Qui se’n carrega de prestar l’assistència sanitària i dur a terme el control de comunicats en aquests casos relacionats amb la COVID?

L’assistència sanitària i el control de comunicats de baixa i alta els durà a terme el Servei Públic de Salut.

 1. Quina serà la data que es considerarà com inici de la incapacitat temporal per COVID-19?

La data d’inic o del fet causant serà aquella en què s’acordi l’aïllament o malaltia del o de la treballadora, sens perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi després d’aquesta data, és a dir, amb efectes retroactius.

 1. Si estic inclòs en un ERTO a jornada parcial i en aquesta situació es produeix la meva baixa mèdica, qui em pagarà la prestació?

L’empresa, centre o escola abonarà en pagament delegat la prestació per incapacitat temporal de la part corresponent a la jornada de treball a temps parcial i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) abonarà la part corresponent a l’atur, de manera anàloga al que passa en supòsits de pluriocupació. La quantia que abonarà el SEPE serà igual a la de la prestació d’atur, amb el consum dels dies de prestació que corresponguin.

 

Informació pròpia i extreta de la pàgina de la SS i de Gencat educació