Taules salarials pel 2021 per als ensenyaments no reglats de Catalunya

Amb la publicació del primer conveni col·lectiu dels ensenyaments no reglats de Catalunya s’ha publicat també les taules salarials per a l’any 2021.

Aquestes taules estan confeccionades per 14 pagues com sempre i estan vigents a partir del dia 1 de gener de l’any 2021.

Categoria Salari mes Salari anual Trienni
Docent
Professor 1.352 18.928 32
 
Tècnic
Expert 1.800 25.200
Orientador professional 1.239 17.346
Consultor 1.352 18.928
Informàtic 1.352 18.928
Bibliotecari 1.239 17.346  
Intèrpret/traductor 1.239 17.346  
 
Administratiu
Nivell 1 cap d’administració 1.380 19.320 31
Nivell 2 responsable de secció 1.279 17.906 28
Nivell 3 oficial administratiu 1.109 15.526 26
Nivell 4 auxiliar administratiu 1.002 14.028 26
 
Serveis generals
Nivell 1 cap de serveis generals 1.281 17.934 26
Nivell 2 oficial de serveis 1.111 15.554 26
Nivell 3 auxiliar de serveis 1.066 14.924 26
 

Plus de transport (article 49) (11 mensualitats)

Import mensual Import anual
Grups 1, 2, 3 i 4*   60 660
Monitor-informador   6 66
Categories funcionals temporals Import mensual Import anual
Director 300 4.200
Sotsdirector 250 3.500
Cap d’estudis 240 3.360
Cap de departament 150 2.100
Responsable de prevenció riscos laborals 100 1.400
Responsable de qualitat 100 1.400

_