Les propostes de Formació Professional dels diferents grups polítics

Recull de les propostes d’FP de les diferents candidatures pel 21D

Partit Popular
 • Farem de la
  Universitat i de la Formació Professional plataformes d’emprenedoria,
  dotant-les d’eines per fomentar la iniciativa emprenedora.
 • Els
  estudiants d’FP o universitaris que vulguin desenvolupar projectes
  d’emprenedoria podran utilitzar el NIF del seu centre educatiu i tindran accés
  a crèdits tous.
 • Adaptarem
  les titulacions universitàries a les demandes laborals i a les necessitats
  socials, respectant la identitat pròpia de l’ensenyament universitari.
 • Reforçarem decididament la Formació Professional Dual per fer de la
  Formació Professional una eina útil i prestigiosa per construir un futur
  laboral.  

Ciutadans

 • Reformaremos los sistemas de formación y orientación
  laboral para ofrecer mejores oportunidades para los desempleados. Reordenaremos
  el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) potenciando la atención
  individualizada para cada desempleado. Los orientadores del SOC tendrán acceso
  a toda la información de los portales de empleo y de los registros de todos los
  servicios públicos de empleo para proponer itinerarios personalizados.
 • Incorporaremos el perfilado individual de
  desempleados para adecuar la formación a sus necesidades. El sistema de
  perfilado, que ya funciona en otras CCAA, incorporará las competencias
  profesionales de cada persona para ayudarle a encontrar el empleo que más se
  adapte a sus características.
 • Implantaremos un Complemento Salarial para que
  los jóvenes menores de 30 años puedan formarse y encontrar un empleo. Ciudadanos
  ha conseguido en los Presupuestos Generales del Estado esta ayuda, financiada
  dentro del Sistema de Garantía Juvenil, y de la que podrán beneficiarse todos
  los jóvenes catalanes que estudien y trabajen, para complementar su salario.
 • Pondremos los recursos para la
  formación de los trabajadores directamente en sus manos, acabando con los
  intermediarios. Aumentaremos la fiscalización y la evaluación rigurosa y
  permanente de sus resultados, y acabaremos con los intermediarios para que no
  se repitan casos de corrupción y fraude con la formación de los trabajadores.
 • Implantaremos los Cheques de Formación en
  Cataluña para que los desempleados puedan elegir directamente la formación que
  mejor se adapte a sus necesidades. El Govern se ha negado hasta la fecha a
  implantar los cheques de formación en Cataluña, pese a que la legislación
  nacional ya se lo permite gracias a la negociación de Ciudadanos en los
  Presupuestos Generales del Estado. Los desempleados contarán con el
  asesoramiento de orientadores del SOC, que les ayudarán y les informarán sobre
  la calidad de los cursos ofertados por centros acreditados.
 • Implantaremos un modelo de escuela trilingüe de
  calidad, en la que el español  y el catalán sean las lenguas
  de enseñanza en las aulas, en igualdad de condiciones, promoviendo que el
  inglés sea utilizado también como lengua vehicular. Además, promoveremos 
  que todos los estudiantes catalanes puedan alcanzar  el nivel C1 de inglés
  antes de acabar el bachillerato o un ciclo superior de formación profesional.
 • Potenciaremos la Formación Profesional como
  itinerario alternativo de igual importancia al bachillerato y promoveremos acuerdos
  con empresas para extender la FP Dual.  Queremos una FP de
  calidad que permita a nuestros jóvenes adaptarse a los cambios técnicos y las
  nuevas necesidades laborales.
Junts per Catalunya
 • Millorar la
  capacitació de treballadors i treballadores mitjançant la formació
  professional, la formació contínua, l’emprenedoria i la formació universitària
  que donin resposta
de
  qualitat i exible a les necessitats de les empreses i de la societat, així com
  al canvi tecnològic i dels modes de producció.
 • Partint de
  la constant evolució del coneixement, cal afavorir l’adquisició de competències
  adaptades al nou context socioeconòmic que facilitin el desenvolupament
  personal i professional.
 • Dins
  l’àmbit de la col·laboració públicoprivada i la col·laboració interdepartamental
  del Govern de la Generalitat, s’establiran mecanismes de consulta als sectors
  productius per tal d’encaixar les diferents variants d’oferta formativa
  (ocupacional, contínua, professional i universitària) a les demandes
  d’ocupació.
 • Fomentar la
  vocació industrial i emprenedoria entre els joves estudiants dels instituts de
  Catalunya.
 • Executar el
  programa interdepartamental de les vocacions científiques, tecnològiques, en
  enginyeria i matemàtiques.
 • Oferir un
  programa d’incentius per a l’aplicació i el trasllat al mercat dels treballs
  acadèmics que realitzen els estudiants (treballs de grau), projectes
  d’innovació i emprenedoria de formació professional i tesis doctorals).Impulsar la
  formació dual a tots nivells.
 • Implementar eines digitals integradores
  per a l’elaboració i evolució dels c/v.
 • Facilitar
  una major transferència de recerca i innovació empresarial als mercats
  productius.
 • Potenciar
  la formació professional, connectant estretament els cicles formatius amb el
  teixit productiu i social i amb la universitat, actualitzant el catàleg de
  quali cacions professionals, i integrant en un sol sistema l’FP reglada i la
  formació ocupacional i continuada, per potenciar l’aprenentatge al llarg de la
  vida de tots els ciutadans.

Esquerra Republicana

 • Un sistema de formació professional i continuada que
  afavoreixi la resiliència cognitiva; és a dir, la capacitat d’assumir nous
  coneixements al ritme que ho demana un entorn econòmic en ràpida transformació.
 • Implementar un sistema de qualificació i formació
  professional per a l’ocupació que promogui la formació al llarg de la vida, que
  millori l’ocupabilitat de les persones treballadores, tant desocupades com
  ocupades, que els hi proporcioni les competències professionals que requereixen
  les empreses.
 • Implantar el model català de FP integrada
 • L’experiència acumulada sobre els obstacles a
  l’efectiva implementació de la Formació professional, requereix d’un impuls
  institucional decidit per acostar-nos als estàndards europeus de millora de l’ocupació
  dels joves i facilitar la transició del món formatiu al laboral. Posarem l’accent
  en la governança de la concertació social com eix central del model més que en
  la gestió merament administrativa. Es proposa avançar en els instruments creats
  per la Llei del 2015, en el model i elements claus de la seva competitivitat,
  per posteriorment dotar tant la Comissió Rectora com l’Agència creades per la
  referida Llei. La FP és clau per la competitivitat del país i les empreses, i
  per tant, cal que el sistema i governança, entès també com la prospecció i
  connexió del sistema amb el model productiu i teixit empresarial, necessiten de
  la corresponent dotació pressupostària:
 • Definir el model de concertació del sistema d’FP
  dual territorialment i sectorial, garantint la coordinació dels consells
  territorials i sectorials amb la participació i el consens dels interlocutors
  socials i de l’administració educativa i laboral.
 • Impulsar els instruments de concertació
  social i els específics de la governança del sistema que promou la Llei actual
  de forma que el diàleg social esdevingui el principal instrument d’orientació
  del sistema. La formació dual, en alternança, i altres models proposats pels
  interlocutors socials seran un referent pel futur de la formació professional.
 • Desplegar de manera immediata la Llei
  10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals i els òrgans
  de govern que aquesta preveu, a partir dels consensos amb els interlocutors
  socials, i en coordinació amb el sistema d’ocupació de Catalunya esdevingut de
  la Llei de 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del
  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Aplicarem els mecanismes
  per tal de que totes les pràctiques universitàries i de formació professional
  obligatòries siguin remunerades i dins d’un marc de dignitat que permetin l’aprenentatge
  i facilitin la inserció laboral sense substituir llocs de treball.
 • Universitats participatives i inclusives socialment i territorial, que
  elaborin un mapa de titulacions acordat i que impulsi sinèrgies amb centres de
  formació professional i batxillerat.
 • Un model de Formació Professional amb visió estratègica que
  consideri les necessitats formatives del sistema educatiu i del model
  productiu, tot integrant la formació inicial, la formació ocupacional i la
  formació contínua. 
 •  

   

Partit Socialista de Catalunya

 • Prioritzarem les mesures adreçades a
  millorar la qualificació professional de les persones aturades i especialment
  la dels joves, les dones i les persones aturades de llarga durada, incrementant
  l’oferta de formació professional i garantint l’accés a l’avaluació i
  l’acreditació de l’experiència professional. Les persones amb discapacitat
  rebran el reforç necessari, ja sigui al treball protegit o a l’empresa
  ordinària
 • Qualifica’t per a una bona feina. Potenciarem la formació com a element de capacitació i ocupabilitat dels
  treballadors i les treballadores amb les següents mesures: Posada en marxa
  d’una oferta formativa de reciclatge professional
  per fer front als profunds canvis que es produeixen en el teixit productiu,
  conjuntament amb empreses, centres universitaris i de formació professional.
 • Posada en
  marxa d’un pla de formació per
  assegurar que les persones desocupades tinguin accés al títol de Graduat en
  ESO. El pla de formació serà flexible i partirà dels coneixements acreditats
  per la ciutadania.
 • Pla d’acreditació. Garantirem un itinerari per a l’acreditació
  professional de les habilitats i competències per les persones desocupades que
  faci més de 6 mesos que estan a l’atur o les persones ocupades amb un contracte
  temporal.
 • Pla de competències digitals fins a aconseguir la plena
  alfabetització digital. Es prioritzaran les persones dels col·lectius més
  desafavorits.
 • Pla de qualificació en la tecnologia de la indústria 4.0. Cal
  incorporar el jovent i les persones treballadores en les tecnologies emergents:
  ens estem jugant el futur del país i de les persones.
 • Convertir
  el programa de Garantia Juvenil en
  una eina per aconseguir la inserció estable al mercat laboral, proporcionant
  llocs de treball, pràctiques o formació que resultin de valor per al futur
  laboral dels i les joves.
 • Promoure programes de segona oportunitat formativa per
  a joves desocupats, sense el Graduat en ESO, per tal de formar-los en sectors
  emergents i amb demanda de treballadors i treballadores.
 • Posar en
  marxa un Pla de Reemplaçament Jove, incentivant
  els contractes relleu davant la jubilació per tal de donar oportunitats als i
  les joves i així evitar l’amortització de llocs de treball.
 • Un Pla de Xoc contra l’atur per als i les
  joves (complementant el programa de Garantia Juvenil) per a persones aturades
  de llarga durada i per a majors de 55 anys, per tal d’incorporar al mercat de
  treball en un temps raonable les persones que busquen la seva primera feina,
  evitant així la cronificació de l’atur, i reincorporar a l’activitat laboral
  com més aviat millor aquelles persones que han perdut la feina, impedint
  períodes prolongats de permanència en la desocupació.
 • Pràctiques formatives en empreses. La participació dels i les estudiants
  joves i no tan joves en pràctiques formatives en empreses esdevé un element
  clau en les polítiques de formació professional adreçades a la qualificació
  dels treballadors i les treballadores per una economia del coneixement. Totes
  les pràctiques han de ser qualificants, és a dir, han de ser part d’un
  procés formatiu reglat: universitari, de formació professional superior i
  inicial o per a l’ocupació. Han de tenir uns objectius d’aprenentatge clars i
  explícits que es corresponguin amb la naturalesa del treball a desenvolupar i
  la durada de les pràctiques, han de ser acreditables acadèmicament i han de
  tenir un seguiment per part de la institució educativa, la qual és
  corresponsable juntament amb l’empresa del seu correcte funcionament.
 • Per tal de
  desenvolupar el sistema de pràctiques formatives en empreses, impulsarem mesures
  per:
 1. Millorar la qualitat de les pràctiques qualificants
  a les empreses, formant i acreditant els tutors i les tutores d’empresa dels i
  les estudiants de cicles d’FP inicial i superior, del mòdul de pràctiques dels
  certificats de professionalitat i de les pràctiques acadèmiques externes
  curriculars en els estudis universitaris. A més, per donar transparència al
  sistema, crearem una base de dades pública de les pràctiques.
 2. Millorar la
  figura de l’estudiant en pràctiques, assegurant
  unes condicions compartides, entre elles una beca mínima d’acord amb l’IRSC
  proporcional al nombre d’hores de les pràctiques.
 3. Mentre no
  es modifiquen els Reial Decrets que els regulen, apostarem per passar del becari al treballador en
  pràctiques, desincentivant les pràctiques no laborals per a joves amb
  titulació i sense experiència, així com alguns casos de pràctiques acadèmiques
  extracurriculars en els estudis universitaris a través de la Inspecció Laboral.
  La via habitual per accedir al mercat de treball per a les persones amb
  titulació i sense experiència professional ha de ser el contracte en pràctiques
  quan el que fan és treball com la resta de la plantilla. 
 

UN NOU MODEL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, QUALIFICACIÓ I ORIENTACIÓ

 • El model tradicional de formació professional es regeix per criteris de
  segmentació de la població a la qual s’adreça: formació inicial, formació de
  les persones en situació d’atur i formació de persones ocupades, amb dinàmiques
  i procediments propis. Volem avançar en aquest model per garantir que la
  formació professional respongui a les necessitats de formació, de qualificació
  i de requalificació de les persones al llarg de la vida i que doni una resposta
  de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes socials i econòmiques
  en cada moment i per a cada sector productiu.
 • Desplegarem
  la Llei de Formació Professional posant
  en marxa l’Agència pública de qualificació i formació professional. Cal
  fer una aposta decidida per la Formació Professional i fer ús dels instruments
  dels quals disposem.
 • Després de
  4 anys d’experiències en formació dual, definirem quin model de FP en alternança volem per a Catalunya. Cal avaluar
  les experiències i proposar les millores de coordinació entre Ensenyament i
  Treball (SOC) i establir un model de relació laboral per a tots els alumnes de
  formació en alternança que vinculi el programa formatiu amb la pràctica laboral
  i proporcioni la corresponent retribució econòmica.
 • Dotarem el
  sistema de FP dels recursos humans, tècnics
  i materials necessaris i apostarem per un sistema de seguiment i
  avaluació propis.
 • Treballarem
  per a la incorporació d’una llengua
  estrangera i per facilitar que tots els i les estudiants de FP puguin
  acreditar el nivell mínim de competències lingüístiques establert.
 • Posarem en
  marxa la xarxa completa de centres
  integrats.
P33. Vetllarem
  per la corresponsabilitat dels
  departaments de la Generalitat de Catalunya, de l’administració local i dels
  agents econòmics i socials.
 • Desenvoluparem
  metodologies i processos de qualitat en l’orientació
  professional i en el disseny dels itineraris personals, des de les
  primeres etapes de l’educació i al llarg de tots els seus cicles.
 • Impulsarem
  una formació professional que sigui
  adaptable en tot moment a les necessitats competencials de les persones,
  atenent la diversitat i promovent la cohesió social i la integració de les
  persones amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball.
 • Mantindrem,
  potenciarem i homogeneïtzarem les oportunitats
  de formació a l’estranger, així com la utilització de la llengua anglesa
  com a eina d’aprenentatge.
 • Farem
  campanyes públiques per tal de fomentar
  la matriculació en els estudis de FP i la participació en procediments
  d’avaluació i acreditació de competències.
 • Potenciarem
  el pas des de la FP a la Universitat incrementant
  la reserva de places i la convalidació d’estudis per als tècnics superiors. 

 Catalunya en Comú Podem

 • Promoure l’educació al llarg de la
  vida i la formació professional 
Tradicionalment, l’educació s’ha associat a una etapa de la vida, la que
  inclou la infància i la joventut. Quan des de l’administració educativa actual
  es parla d’edu- cació per a les persones adultes, sempre es pensa en un
  subsistema subsidiari del sistema educatiu, en què l’objectiu és arribar a
  tenir el nivell escolar que, per un motiu o un altre, algunes persones no van
  assolir en el seu moment. 
L’educació al llarg de la vida parteix de la idea que l’educació és un dret
  fonamen- tal de la ciutadania que inclou totes les etapes de les persones, des
  de la més petita infància ns als darrers dies de la vida. Qualsevol etapa de la
  vida d’una persona és bona per aprendre, per integrar-se millor a la societat,
  per ser més competent, per canviar situacions vitals, per créixer com a
  persona. Per
  tot això ens comprometem a:
 • Elaborar
  una llei d’educació permanent i de formació al llarg de la vida 
que garanteixi l’obtenció dels ensenyaments
  bàsics per a tota la població i que integri tres subsistemes: inicial,
  ocupacional i permanent, accessibles per a totes les persones.
 • Dotar
  els centres de formació d’adults i FP dels espais, professorat i recursos
  necessaris per poder adaptar la seva oferta formativa a les necessitats reals i
  canviants de la societat, de manera que es converteixin en un element de
  referència de la formació al llarg de la vida.  
 • Incrementar
  l’oferta pública d’FP i fer-la econòmicament assequible a tota la població,
  eliminant les taxes i donant resposta a la demanda existent i les possibilitats
  futures d’ocupació.
 • Promoure
  l’oferta d’FP i basar-ne el funcionament en les xarxes cooperatives entre els
  centres. Potenciar la coordinació de les diferents institucions, els agents
  socials i les entitats per millorar l’oferta de formació al llarg de la vida.
 • Ampliar
  l’oferta complementària de formació semipresencial i a distància per afavorir
  l’accés de les persones ocupades a l’FP inicial i, al mateix temps, reforçar i
  ampliar els programes de “Formació i inserció” i els centres de segones
  oportunitats.
 • Ampliar
  les línies a les escoles oficials d’idiomes i obrir nous centres.
 • Impulsar els ensenyaments artístics i esportius.
 • Incrementar
  els recursos per als processos d’avaluació i reconèixer 
l’experiència laboral a l’hora de contractar una
  persona. Enfortir el di- àleg social per poder promoure de manera permanent
  plans d’acreditació de competències que millorin la inserció laboral o la
  promoció professional.

Candidatura d’Unitat Popular

 • El nostre
  sistema educatiu és, teòricament, un sistema comprensiu en tots el nivells
  obligatoris, i també en l’educació secundària. Ara bé, són nombrosos els exemples
  de pràctiques que contradiuen aquest principi, i que provoquen la segregació de l’alumnat i afavoreixen les
  dinàmiques de fracàs i abandonament escolar. Aquest fet s’accentua amb
  l’intent d’implementació de la Formació Professional Bàsica (LOMCE), que compta
  ja amb diverses proves pilot a Catalunya que, a més de segregar l’alumnat,
  relega la Formació Professional a una via de segona en servir d’itinerari per a
  l’alumnat amb “dificultats acadèmiques”. Així mateix, el sistema d’educació
  postobligatòria es troba clarament dualitzat entre la via “acadèmica” i la
  “professional”, unes vies que reben un tractament a nivell públic i en
  l’orientació de l’alumnat clarament diferenciat que fomenta la reproducció de
  les desigualtats per raó d’origen social. En lloc de treballar per desenvolupar
  mesures inclusives al llarg dels ensenyaments obligatoris i garantir una
  formació professional de qualitat tant en recursos com en continguts, es
  tendeix a la seva minusvalorització, soscavant l’esforç de docents i
  administració per fer de la FP una via més de formació.
 • L’elaboració
  d‘una nova llei d’educació de
  Catalunya a partir del Procés Constituent des de la base, escoltant a tota la
  comunitat educativa, així com als professors i experts en educació, que reguli, des de bressol a la secundària
  post-obligatòria, abastant la universitat, la formació professional, la
  formació d’adults i la formació permanent, amb una única xarxa educativa de
  titularitat i gestió pública. Aquesta escolta serà catalana, crítica,
  gratuïta, laica, coeducadora, compensadora de les desigualtats, inclusiva,
  cohesionadora i participativa. Aquesta llei s’haurà de basar en la ILP
  d’Educació que va entrar al Parlament la passada legislatura amb més de 90.000
  signatures que va ser rebutjada per Junts pel Sí i el PP. Igualment es prendran
  com a referents els documents elaborats pel grup de treball d’educació,
  discutits a les TUP i recollits en el document Model educatiu de la CUP-CC.