Ja al DOGC les taules salarials per a la formació no reglada de Catalunya

Us informem que ja s’han publicat les Taules Salarials del Conveni de la Formació no reglada de Catalunya. El salari del conveni col·lectiu pujarà un 3% aquest any 2023 i es veurà incrementat un 3,5% l’any 2024. La pujada de l’any 2023 tindrà efecte retroactiu des de l’1 de gener de 2023. 

Les taules salarials es van signar abans de la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI). Per aquest motiu, s’ha afegit una clàusula aclaridora al conveni col·lectiu que diu el següent:

Totes aquelles categories/grups professionals el salari base de les quals més els complements salarials que vingui percebent la persona treballadora siguin inferiors a l’SMI, vigent a cada moment, haurà de abonar un complement salarial perquè la quantitat global a percebre es equipare aquest SMI en còmput anual.

L’objectiu d’aquesta clàusula també es garantir que cap salari quedarà per sota de l’SMI.

Aquí podeu consultar les taules salarials

Finalment, dir-vos que el text de l’actual conveni és vigent fins el 31 de desembre de 2023 amb la possibilitat de pròrroga d’any en any. En les setmanes vinents analitzarem amb vosaltres el seu funcionament i l’aplicació que s’està duent a terme a les empreses del sector mitjançant una enquesta oberta a totes les persones treballadores del sector. L’objectiu serà conèixer quins elements del conveni han funcionat bé, quins elements requereixen una adaptació a les noves formes de treballar i quins elements s’hauran de millorar en la negociació col·lectiva del pròxim conveni.