Manifest dels agents socials sobre l’activitat en la formació no reglada

La suspensió total de la formació a infants discrimina els treballadors del sector i vulnera la Convenció dels Drets de l’Infant.

Davant la reiterada suspensió total de l’activitat presencial de la formació no reglada a infants a Catalunya imposada per la resolució SLT/1/2021, els sotasignants manifesten que:

1. Les escoles i centres de formació no reglada de Catalunya són espais segurs on s’apliquen rigorosament les mesures de prevenció recomanades: distància interpersonal, ús obligatori de la mascareta, ventilació i desinfecció freqüents, ús d’hidrogels i restricció de l’accés als centres, recollit en el PLA D’ACTUACIÓ que és d’obligat compliment.

2. Les 6000 empreses de la formació no reglada a Catalunya generen prop de 60.000 llocs de treball, més de la meitat dels quals estan seriosament amenaçats pel degoteig incessant de baixes d’alumnes derivades de la suspensió total de l’activitat formativa presencial a infants.

3. La suspensió total de l’activitat presencial de la formació no reglada a infants posa en perill milers de llocs de treball qualificats i de qualitat a Catalunya. Ans al contrari, ens trobem que es permet l’activitat presencial, pràcticament total dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya.

4. La suspensió total de l’activitat presencial és un greuge per a milers de treballadors i treballadores del sector que porten des de l’inici de la pandèmia patint ERTOS, o fixes discontinus que no són cridats per la impossibilitat d’exercir qualsevol activitat o encara més, empreses que ja no podran iniciar la seva activitat perquè s’han vist abocades al tancament.

5. Tots aquests treballadors i treballadores veuen amenaçats i amb molta preocupació els seus llocs de treball, i no entenen, com sent personal del món educatiu, sector cabdal per l’aportació a la formació integral de l’alumnat, hagin estat oblidats, deixant que un sector totalment relacionat amb la comunitat educativa, estigui en veritable perill i amb les conseqüències negatives que això comportarà, com la destrucció de llocs de treball i el perjudici a la millora de la societat en general.

6. Catalunya és l’únic territori de l’Estat on està suspesa en la seva totalitat l’activitat presencial de la formació no reglada a infants, generant un greuge comparatiu per a treballadors, alumnes i emprenedors de la formació respecte la resta de l’Estat sense cap base epidemiològica.

7. La suspensió total de la presencialitat fomenta l’economia submergida de particulars sense cap dret laboral i en espais no regulats en detriment de centres segurs, regulats per llicència d’obertura i la legislació laboral vigent.

8. La suspensió total de l’activitat presencial és una discriminació respecte la resta de sectors que, amb el mateix risc de contagi o més, tenen permesa l’activitat amb un aforament limitat.

9. La suspensió de l’activitat presencial discrimina aquells alumnes per a qui no és possible formar-se per aula virtual per motius geogràfics, socioeconòmics o psicopedagògics.

10. Discrimina els infants en edat escolar per a qui la formació en dansa, arts plàstiques o el teatre és font de desenvolupament del seu talent personal més enllà de l’entorn acadèmic i escolar.

11. Els treballadors, treballadores, autònoms i emprenedors de la formació reclamen mantenir l’activitat presencial a infants amb un aforament reduït que augmenti segons millori la situació sanitària i estigui definit per a cada nivell d’alerta com en la resta de CCAA.