Signat el conveni de Residències, centres de dia i llars per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya pel 2023

Aquest dimecres, dia 13 de desembre de 2023, hem signat el X Conveni de Residències i Centres de dia per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.

Després d’una negociació complexa, la part sindical hem aconseguit que les patronals assumeixin un increment salarial sobre tota la massa salarial; que, a més, s’adeqüi el conveni a la nova llei de famílies tot millorant alguns permisos i que, finalment, s’adopti un compromís ferm d’ambdues parts perquè, al pròxim conveni, hi hagi una  solució en el referent al plus de caps de setmana. 

En aquest sentit, l’acord contempla:

  • Un increment d’un 3,7% pel 2023 a tots els conceptes salarials del conveni;
  • 5 dies laborables de permís per accident o malaltia greu amb hospitalització o per operació quirúrgica sense hospitalització que necessiti  repòs domiciliari  de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Aquest permís inclou els convivents. Quan hi hagi un desplaçament superior a 250 km, el permís s’incrementarà en 2 dies naturals; 
  • La creació d’una comissió que acordarà com es farà efectiu l’esmentat pagament del plus de cap de setmana des del primer dia. El següent conveni, per tant, donarà solució definitiva a un problema que ja feia massa temps que patien els treballadors i les treballadores del sector.

CCOO valorem positivament haver arribat a aquest acord per dues raons fonamentals: primer, perquè considerem que ens situa en el camí d’una millora salarial que continuarà els pròxims anys amb els increments de mòduls que farà efectius l’administració, i segón, perquè comencem, per fi, a identificar i donar solucions a problemes laborals persistents al sector.

Finalment, us informem que aquest nou conveni ja neix denunciat. Les parts ens hem emplaçat a iniciar la negociació del següent conveni el 25 de gener de 2024.

AMB CCOO LLUITES!  

AMB CCOO AVANCES!

Taules salarials 2023

GRUPS PROFESSIONALSÀREA FUNCIONALSUBGRUPLLOC DE TREBALLIMPORT EN EUROS
GRUP 1ATENCIÓ DIRECTA  Director/a tècnic/a, Metge/essa generalista, Psiquiatre/a, Neuròleg/òloga, Psicòleg/òloga, Pedagog/a2.328,43 €
GRUP 2ATENCIÓ DIRECTA Infermer/era, Treballador/a social, Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional, Educador/a social i resta de llocs de treball que requereixin titulació de grau.1.759,64 €
GRUP 3ATENCIÓ DIRECTA Auxiliar Tècnic Educatiu/va1.377,25 €
GRUP 4ATENCIÓ INDIRECTA Advocat/ada, Enginyer/a, Economista.2.229,19 €
GRUP 5ATENCIÓ INDIRECTA5.1Graduat/ada social, Enginyer/a tècnic, Titulat/da mercantil o tècnic/a i resta de llocs de treball similars que requereixin titulació de grau.1.685,31 €
5.2Cap d’administració1.741,06 €
5.3Cap de serveis generals1.498,19 €
GRUP 6ATENCIÓ INDIRECTA6.1Oficial administratiu/va de 1a1.392,22€
6.2Oficial administratiu/va de 2a i Oficial de serveis generals (Oficial de magatzem, Cuiner/a, Conductor/a, Oficial de manteniment)1.319,66€
6.3Auxiliar administratiu/va, Auxiliar de serveis generals (Netejador/a i altre personal de serveis domèstics, Ajudant/a de cuina, Bugader/a, Auxiliar de magatzem, Telefonista, Conserge, Personal no qualificat).1.240,93€
Altres conceptes salarials  
 Import en euros
Antiguitat28,24
Plus de nocturnitat190,92
Plus de festiu21,73
Plus de festiu especial43,45
Caps de setmana21,73