Acord de CCOO i UGT amb SIFU per donar acompliment al XV Conveni

Acord de CCOO i UGT amb SIFU per donar acompliment al XV Conveni

Després de mesos de conflicte us informem que CCOO i UGT, d’una banda, i de l’altre els advocats de l’empresa Sifu S.L, hem arribat a un acord que suposarà, a partir de l’1 de gener de 2024, donar acompliment a l’article 88 del XV Conveni Col·lectiu de Centres i Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat.

Per tant, a partir d’aquesta data, el personal afectat el canvi de categoria (d’Operari a Tècnic Auxiliar) rebrà els conceptes salarials corresponents a aquest canvi de categoria amb els nous conceptes salarials. Alhora, per tal de compensar endarreriments, ambdues parts hem acordat que les persones treballadores afectades pels canvis de categoria se’ls hi serà abonada, en concepte de “Plus Acord Categories 3” i “Plus Acord Categories 6”, les següents quantitats:

● 350€ bruts per a les persones treballadores a jornada completa amb antiguitat d’entre 3 i 6 anys a data 1 de gener de 2023 (la part proporcional d’aquesta quantitat als treballadors/es a temps parcial) en concepte de “Plus Acord Categories 3”

● 1.450€ bruts per les persones treballadores a jornada completa amb antiguitat de més de 6 anys a data 1 de gener de 2023 (la part proporcional d’aquesta quantitat als treballadors/es a temps parcial) en concepte de “Plus Acord Categories 6”

Aquest abonament es durà a terme en els següents terminis:

● El “Plus Acord Categories 3” es farà efectiu en tres pagaments d’un 33% a les nòmines de desembre de 2023, d’abril de 2024 i novembre de 2024

● El “Plus Acord Categories 4” es farà efectiu en quatre pagaments d’un 25% a les nòmines de desembre de 2023, d’abril de 2024, novembre de 2024 i abril de 2025

Ambdues parts també hem acordat el reconeixement de l’abonament per als treballadors nocturns beneficiats pel present canvi de categoria Operari a Tècnic Auxiliar del diferencial que es produeixi en cada cas entre els imports efectivament percebuts pel concepte Nocturnitat dels mesos de gener a desembre de 2023. El preu diferencial a pagar serà d’un 0,27€/hora. L’abonament d’aquest import es farà efectiu en quatre pagaments d’un 25% a les nòmines de gener de 2024, d’abril de 2024, novembre de 2024 i abril de 2025.

 Respecte les noves contractacions, aquells que compleixin amb els requisits establerts a l’article 88 del Conveni Col·lectiu per a la categoria de Tècnic Auxiliar seran contractats sota la categoria Tècnic Auxiliar.

CCOO valorem positivament aquest acord per dues raons: primer de tot, perquè es fa justícia amb les persones treballadores de SIFU que anaven patint per l’incompliment del conveni, un incompliment que ha fet que CCOO hagi liderat un conflicte sostingut en el temps amb l’empresa que, finalment, per iniciativa del nostre sindicat, s’ha substanciat en aquest acord; i segon, perquè creiem que aquest acord és una pas important per reconduir la situació de conflicte i normalitzar d’una vegada la relació laboral i les negociacions entre els sindicats i l’empresa SIFU.

B56caf64 1ab8 4e3f 8813 Fb9c73378bc2