Retribucions 2023. Batxillerat no concertat a les escoles concertades

L’increment del 3% amb efectes retroactius des de gener i per al 2023 signat a data 27 d’octubre de 2023, es concreten en les següents quantitats

La publicació al DOGC ha estat el 18/12/2023 moment a partir del qual, les empreses disposen de dos mesos per fer l’abonament dels endarreriments que hi puguin haver.

ANY 2023
 Sou BaseTrienni
Director/a2.272,51 € 46,54 €
Complement direcció436,24 € 18,38 €
Sotsdirector/a2.272,51 € 46,54 €
Complement direcció363,05 € 16,11 €
Cap d’estudis2.272,51 € 46,54 €
Complement direcció363,05 € 16,11 €
Cap de Departament2.206,33 € 46,54 €
Complement direcció294,85 € 13,12€
Tutor/a  2.272,51 € 46,54 €
Professor/ra Titular, Tutor/a  2.272,51 € 46,54 €
Cap de taller o laboratori  2.272,51 € 46,54 €
Professor/ora adjunt, auxiliar o ajudant  2.146,69 € 38,72 €
Instructor/ora, vigilant, educador/ora  1.954,97 € 38,72 €
Plus Batxillerat: complement de 108,78€ a cadascuna de les 14 pagues, per al professor/a amb jornada completa