Ràtios a les sortides escolars

La qüestió de les ràtios és fonamental des del punt de vista de la salut, tant pel que fa a la seguretat dels alumnes i docents implicats com de cara a minimitzar la càrrega mental derivada de la responsabilitat que assumim en realitzar-les, sobretot si no es fan amb les condicions degudes.

Les sortides escolars sovint es fan en espais oberts i quasi sempre en situacions que comporten majors riscos per a les persones que l’activitat ordinària a l’aula. Moltes vegades inclouen altres professionals amb qui cal coordinar bé les qüestions pedagògiques, però també les de seguretat.

Ràtios mínimes a les sortides i visites culturals
Educació infantil 0-3Dos acompanyants per grup classe
Educació infantil 2n cicle i PrimàriaActivitats d’un diaActivitats de més d’un dia (convivències, colònies,estades, viatges…)
Educació infantil 2n cicle1 mestre per cada 10 alumnes1 mestre per cada 8 alumnes
Cicles inicial i mitjà1 mestre per cada 15 alumnes1 mestre per cada 12 alumnes
Cicle superior1 mestre per cada 20 alumnes1 mestre per cada 18 alumnes
ESO i POSTOBLIGATÒRIA
ESO1 professor per cada 20 alumnes
POSTOBLIGATÒRIA1 professor per cada 25 alumnes

Insistim en què això són MÍNIMS. El nombre d’acompanyants dependrà de la mena d’activitats a realitzar al llarg de la sortida, i de les característiques dels alumnes, individualment i grupalment considerats.

  • En el cas de la piscina, la ràtio mínima serà de 1 mestre per cada 8 alumnes fins els 5 anys, i de 1 mestre per cada 10 alumnes a partir dels 6 anys. No cal dir que a la piscina hi ha d’haver personal socorrista titulat i els equips d’ajuda al socorrisme necessaris.
  • En el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials, siguin de la mena que siguin, s’haurà d’adequar el nombre i qualificació dels acompanyants a les seves característiques.

La normativa vigent dona al Consell escolar la potestat d’acordar, de manera excepcional i per activitats concretes, canvis a les ràtios abans apuntades, sempre justificant aquests canvis i valorant les implicacions de seguretat que comporten. Sense aquest acord explícit, valorat i justificat, les ràtios fixades amb caràcter general són d’obligat compliment.

En cap cas es poden fer sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals, si més no, serà necessàriament mestre o professor.

La representació legal dels treballadors als Comitès de seguretat i salut ha de vetllar pel

compliment de la normativa i perquè no es faci un mal ús de la potestat excepcional del Consell escolar. Igualment, ha de vetllar perquè totes les sortides i activitats escolars es facin amb les màximes garanties de seguretat i salut per a totes les persones implicades, deixant constància escrita i fefaent de qualsevol irregularitat, incompliment legal o dèficit detectats. Els Comitès de seguretat i salut estan facultats a establir increments a les ràtios mínimes establertes amb caràcter general, i és la seva responsabilitat fer-ho sempre que calgui i arreu on calgui.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest tema, contacteu amb els representants de CCOO al vostre centre o amb els permanents de CCOO de la vostra zona.