CCOO denuncia el XIII Conveni Col·lectiu estatal d’Universitats privades i centres de recerca.

A Catalunya, la majoria d’universitats privades i centres de recerca tenen convenis propis o pactes d’empreses que milloren les condicions del XIII Conveni Col·lectiu estatal d’Universitats privades i centres de recerca. Tot i així, centenars de treballadors i treballadores es regeixen per aquest conveni que està molt antiquat i porta molts anys de pròrroga en pròrroga.

A finals de 2019 es va crear una Comissió Tècnica, a proposta de CCOO, en la que les organitzacions sindicals i patronals van analitzar diferents qüestions relatives al XIII Conveni Col·lectiu. Com a resultat d’aquell treball, s’arribà a un primer acord, publicat al BOE el passat 17 d’octubre, en el que es recullen les modificacions necessàries per tal d’adaptar el text a la legalitat vigent. Qüestions relatives a la contractació, jubilació parcial, paternitat/maternitat, permisos retribuïts, igualtat, entre d’altres, han estat actualitzades.

Després de la pujada salarial firmada pels  anys 2019 i 2020, en el que l’augment total acumulat per a les persones amb salaris més baixos va representar un 7,1%, ha arribat el moment de negociar un nou conveni col·lectiu. En aquest sentit, CCOO plantejarà les seves demandes, entre elles:

  • Regulació clara i concisa del mecanisme de revisió salarial que eviti  períodes llargs de congelació en les retribucions.
  • Incorporació i regulació del treball a distància.
  • Adaptació de la jornada del personal docent mitjançant la distribució proporcional  dels percentatges de jornada inherent a l’activitat  docent i investigadora.
  • Establiment de criteris per la conversió de les hores de docència en crèdits docents.
  • Conversió de contractes temporals en indefinits.
  • Reducció de la jornada de treball pel personal no docent.
  • Millora dels permisos retribuïts.
  • Incorporació de mesures en matèria de salut laboral, formació o jubilació.

La denúncia del XIII Conveni Col·lectiu representa una oportunitat per millorar les condicions laborals dels treballadors  i de les treballadores del sector, i  en aquest sentit  CCOO acudirà a la Mesa Negociadora amb la intenció de no deixar-la passar.