Novetats en la gestió i control de comunicats per incapacitat temporal

La persona treballadora no haurà de presentar comunicat de baixa, alta ni confirmació a l’empresa a partir de l’1 d’abril per baixes inferiors a un any.

Canvis:

  • Cessa l’obligació per part de la persona treballadora d’haver d’aportar la còpia en paper dels comunicats de baixa i alta mèdica.
  • L’empresa o la mútua realitzaran les gestions oportunes de manera telemàtica i immediata amb la Seguretat Social (SS).
  • En els processos de baixes mèdiques, s’establirà el període concret de revisió mèdica.

ACTUACIONS SEGONS LA DURADA DE LES BAIXES:

Dies naturalsProcessos
Baixa inferior a 5 dies• El metge o la metgessa de la SS o la mútua emetrà el comunicat de baixa i d’alta en el mateix acte.
• El comunicat d’alta podrà ser del mateix dia o de qualsevol dels tres dies següents.
Entre 5 i 30 dies• El facultatiu o la facultativa del Servei Públic de Salut, de l’empresa col·laboradora o de la
mútua, emetrà el comunicat de baixa consignant la data de la revisió mèdica prevista que, en cap cas, excedirà en més de set dies naturals a la data de baixa
inicial.
• En la data de revisió s’estendrà el comunicat d’alta o, en cas de romandre la
incapacitat, el comunicat de confirmació de la baixa. Després d’aquesta primera comunicació de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no podran emetre’s amb una diferència de més de 14 dies naturals entre si.
Entre 31 i 60• S’emetrà el comunicat de baixa consignant la data de la revisió mèdica prevista
que, en cap cas, excedirà en més de set dies naturals a la data de baixa inicial, expedint-se llavors el comunicat d’alta o, en el seu cas, la corresponent comunicació de confirmació de la baixa.
• Després d’aquesta primera comunicació de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no podran emetre’s amb una diferència de més de 28 dies naturals entre si.
61 dies o més• En els processos de durada estimada de seixanta-un o més dies naturals, el facultatiu o la facultativa del Servei Públic de Salut, de l’empresa col·laboradora o de la
mútua, emetrà el comunicat de baixa, en el qual fixarà la data de la revisió mèdica prevista, la qual en cap cas excedirà en més de 14 dies naturals a la data de
baixa inicial, expedint-se llavors el comunicat d’alta o, en el seu cas, la corresponent comunicació de confirmació de la baixa.
• Després d’aquesta primera comunicació de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no podran emetre’s amb una diferència de més de 35 dies naturals entre si.

Normativa de referència: Butlletí Oficial de l’Estat Núm. 4 del dijous 5 de gener de 2023 Sec. I. Pàg. 1160. Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica l’RD 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada.

Ampliació de la informació en relació als mutualistes de MUFACE: En relació amb com afecten les novetats en la gestió i el control de comunicacions per incapacitat temporal (IT) a les persones mutualistes de MUFACE, volem informar que en la norma no apareix un esment específic als i les empleades públiques, però constatem que, per part de MUFACE, hi ha intenció també de modificar la gestió de la IT, introduint el comunicat de baixa electrònic.

Amb aquest objectiu, al desembre de 2020 es va aprovar el Pla MUFACE AVANZA 2021-2023, en el qual es van establir les línies estratègiques, les orientacions generals i els projectes que la Mutualitat posaria en marxa al llarg d’aquests tres anys. Diversos d’aquests plans tenen com a objectiu la simplificació dels processos administratius i de gestió de MUFACE. Un d’aquests Plans es denomina Reforma del Procés de IT, el desenvolupament del qual disposa, al seu torn, de Plans d’Actuació Anuals per a facilitar el seu compliment fins a desembre de 2023.

En aquest sentit, i per a 2023, l’esmentat Pla sobre Reforma del Procés de IT té com a Pla d’Actuació el comunicat de baixa electrònic, que té el Compromís d’eliminar els comunicats de baixa, confirmació i alta en paper i substituir-los per la versió electrònica, accessible per les i els professionals mèdics d’entitats concertades i serveis públics de salut.