Nous permisos i drets de conciliació

El Consell de Ministres ha aprovat diversos permisos per tenir cura de familiars i fills que estaven inclosos a la llei de famílies impulsada pel Govern però aturada davant l’anunci de l’avançament de les eleccions generals.

Permisos i drets de conciliació

5 dies (retribuït)

Per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, però que requereixi repòs. Inclou familiars fins al segon grau i convivents.

4 dies a l’any (retribuït)

Per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents o imprevisibles. Es pot gaudir per hores.

8 setmanes (no retribuït)

Fins que el menor compleixi 8 anys. Es pot gaudir de manera contínua o discontínua i a temps complet o parcial.

Parelles de fet

Es reconeix el permís de 15 dies naturals pel registre de parella de fet, amb la qual cosa s’equipara al permís per matrimoni.

Reducció de jornada

S’amplia per a les persones que necessitin encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat, a més de la cura de fills i filles o persones a càrrec amb discapacitat menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu.

Adaptació de jornada

S’amplia a treballadors i treballadores amb persones dependents a càrrec (fills i filles majors de 12 anys, cònjuge parella de fet, familiars fins al segon grau de consanguinitat i persones convivents quan no es puguin valdre per si mateixes). En cas de negativa, l’empresa l’ha de justificar.

8 Setmanes No Retribuit Fins Que El Menor Com Pleixi 8 Anys Es Pot Gau Dir De Manera Continua O Discontinua I A Temps Complet O Parcial 3