Nou full d’actualitat sobre oposicions docents

CCOO Educació hem resumit tota la informació sobre les oposicions docents 2023-2024 de la RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria de processos d’estabilització mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent.

Pots llegir-la tot seguit o descarregar-la en format PDF.

Tota la informació d’oposicions a bit.ly/OposicionsDocents.

I si tens cap dubte, consulta’ns a bit.ly/CCOOnsultesPublica!

Oposicions docents 2023-2024

RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria de processos d’estabilització mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent. 

NOVETAT: no hi ha accés a cos superior ni adquisició de noves especialitats.

Places convocades (14.238)
 • Cos de professorat d’ensenyament secundari: 8.489
 • Cos de professorat especialista en sectors singulars de la FP: 208
 • Cos de professorat d’escoles oficials d’idiomes: 66
 • Cos de professorat d’arts plàstiques i disseny: 55
 • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 7
 • Cos de mestres:  5.413
Tipus de procediment 

L= procediment d’ingrés lliure (persones aspirants no funcionàries de carrera del cos al qual es presenten)

R= reserva per a persones amb discapacitat: 5% de places del concurs de mèrits més 5% de places d’aquesta convocatòria.El grau de discapacitat reconeguda ha de ser igual o superior al 33% (veure requisits de participació en la resolució).

*Les places no cobertes per procediment R s’acumularan a les places L.

Requisits generals (en data: termini presentació de sol·licituds)
 • Tenir més de 16 anys i nacionalitat d’algun estat de la UE.
 • Titulació requerida a la convocatòria.
 • No patir cap malaltia, ni estar afectat/da per cap limitació física o psíquica, incompatible amb l’exercici de la docència corresponent a l’especialitat.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de cap de les administracions públiques  o estar inhabilitat/da per treball públic.
 • No haver tingut cap condemna per delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 • No ser personal funcionari de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol ingressar.
Requisits específics del procediment d’ingrés lliure (en data: termini de presentació de sol·licituds)

Cos del professorat d’ensenyament secundari

 • Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència, detallats a l’annex 6 de la convocatòria.
 • Formació pedagògica i didàctica: amb màster de professorat de secundària o estar-ne exempt (veure exempcions a la resolució). 

Cos del professorat especialista en sectors singulars de la FP

 • Títol de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o el títol de grau, llicenciatura, arquitectura, enginyeria  corresponent o altres títols de Tècnic superior d’FP equivalents a efectes de docència.
 • Formació pedagògica i didàctica (màster universitari o certificació oficial d’aquesta formació, que habiliti per a la docència) o estar-ne exempt(veure exempcions a la resolució).

 Cos del professorat d’escoles oficials d’idiomes

 • Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent. 
 • Formació pedagògica i didàctica: amb màster de professorat de secundària o estar-ne exempt (veure exempcions a la resolució). 

Cos del professorat d’arts plàstiques i disseny

 • Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència, detallats a l’annex 7 de la convocatòria.
 • No s’exigeix formació pedagògica i didàctica. 

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

 • Títol de diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència, detallats a l’annex 7 de la convocatòria.
 • No s’exigeix formació pedagògica i didàctica. 

Cos de mestres

 • Títol de mestre/a, diplomatura de professor/a d’EGB, mestre/a d’ensenyament primari o títol de grau corresponent.
Calendari
 • Sol·licituds: del 16 de gener al 10 de febrer,ambdós inclosos.
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: març del 2023
 • Reclamacions (a la llista provisional i correcció d’errors): 10 dies hàbils després de la publicació de la llista provisional 
 • Llista definitiva de persones d’admeses i excloses  
 • Inici fase d’oposició: juny (proves català i castellà i lliurament en pdf, a la bústia electrònica del tribunal, de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge). 
 • Acte de presentació: juny (data per concretar amb antelació mínima de 2 mesos) (lliurament en paper de la UD o SA).
 • Fase de mèrits: a partir de setembre de 2023
 • Finalització procediment selectiu: abans 31 de desembre de 2023.
 • Presa de possessió com a persones funcionàries en pràctiques: 1 de setembre de 2024.Fase de pràctiques: d’1 de setembre fins a 15 desembre de 2024.
 • Nomenament com a funcionariat de carrera: 31 de desembre de 2024.
Presentació de sol·licituds 
 • Presentació telemàtica, amb identificació digital, al web  oposicionsdocents.gencat.cat   
 • Es considera presentada en el moment de la tramitació telemàtica i s’hagi pagat la taxa corresponent (Veure exempcions pagament). 
 • Presentació d’una sol·licitud per cada especialitat en què es vulgui concursar.
 • Dades a omplir: cos, especialitat, procediment de participació; dades personals, adaptació a les proves i/o lloc de treball (si s’escau), dades acadèmiques, exempció o bonificació de la taxa d’inscripció (si s’escau), si està exempt de les proves de llengües oficials de Catalunya i possibilitat de triar àrea territorial preferent per fer les proves (no s’assegura).
 • Realitzada la tramitació telemàtica, es rep un correu electrònic de confirmació i, posteriorment, un segon correu amb la carta de pagament, excepte si s’està exempt.  
 • En la mateixa pàgina es pot consultar la llista de persones admeses i l’actuació del tribunal assignat.
Taxes
 • Cos P. d’ensenyament secundari: 69,95€ / Telemàticament: 56€
 • Cos P. professorat especialista en sectors singulars de la FP:  55,05€ /Telemàticament: 44,05€
 • Cos P. d’escoles oficials d’idiomes: 69,95€ /Telemàticament: 56€
 • Cos P. d’arts plàstiques i disseny: 69,95€ / Telemàticament: 56€
 • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny:  55’05€/  Telemàticament, 44,05 €.
 • Cos de mestres: 55,05€ / Telemàticament:44,05 €.
 • Bonificacions: per família nombrosa o monoparental.
 • Forma de pagament: amb targeta bancària (oposicionsdocents.gencat.cat) o pels terminals de ServiCaixa.
 • Exempció del pagament: persones amb discapacitat ≥ al 33%. També persones en situació d’atur que no perceben prestació econòmica.
 • Persones participants en el concurs excepcional de mèrits: poden inscriure’s sense abonar la taxa. Sortiran excloses en la llista provisional d’admesos. En el període de reclamacions podran abonar-la si no han estat seleccionades en el concurs de mèrits. 
Publicació de la informació i anuncis de les proves 

Llistes: tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya(http://tauler.gencat.cat) i a oposicionsdocents.gencat.cat  

Citacions i proves: al tauler de les seus dels tribunals, amb un mínim de 14h d’antelació, i a l’Espai personal del web oposicionsdocents.gencat.cat.

 • Distribució per tribunals de les persones aspirants: en la publicació de la llista definitiva d’admesos)
 • Elements o estris per a la prova pràctica, si s’escau: amb antelació mínima de 2 dies hàbils a l’inici del exercici pràctic.
 • Criteris de correcció: publicació en el web almenys 3 setmanes abans de l’inici de les proves.
INICI DEL PROCÉS SELECTIU
Prova de llengües (català i castellà): acreditació del coneixement de les llengües oficials a Catalunya (només si no consta al registre del Departament). L’acreditació es pot presentar en la inscripció a les oposicions, en període de reclamacions o el dia de la prova. El mateix dia: tramitació en pdf de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge (bústia lectrònica del tribunal)
Acte de presentació i inici de la prova A (l’endemà de proves llengües)Assistència obligada, amb DNI. S’ha de lliurar la UD o situació d’aprenentatge en format paper. Seguidament, es realitza la part A de la prova.El tribunal farà públics els anuncis i citacions en la seu de les proves i a través del web, amb mínim de 14 h d’antelació. 
FASE D’OPOSICIÓ
Consisteix en una única prova estructurada en dues parts, que no són eliminatòries. S’han de valorar conjuntament ambdues parts.Ha estat una proposta de CCOO acceptada únicament per aquesta convocatòria. Part A: desenvolupament d’un temaPart B: unitat didàctica o situació d’aprenentatge
PART A: DESENVOLUPAMENT D’UN TEMA (Temaris: veure apartat 7.7.2)Desenvolupament per escrit d’un tema triat d’entre un nombre de temes trets a l’atzar per la comissió de selecció o tribunal únic dels corresponents al temari de l’especialitat. Es comunica a la resta de tribunals de la mateixa especialitat.Ha estat proposta de CCOO per garantir les mateixes condicions a tothom.Sorteig: Especialitats amb menys de 25 temes: tria d’entre 3Especialitats entre 25 i 50 temes: tria d’entre 4Especialitats amb més de 50 temes: tria d’entre 5Temps de realització: 2h. Prova escrita anònima (codi identificatiu). Ús de bolígraf de tinta no esborrable blava o negra. Lectura per part del tribunal. La publicació de les puntuacions es fa pel codi assignat.
PART B: UNITAT DIDÀCTICA (UD) O SITUACIÓ D’APRENENTATGE (SA)Exposició i defensa d’una UD o SA (B.1). En les especialitats d’FP s’inclou un exercici de caràcter pràctic (B.2)B.1 Unitat didàctica o situació d’aprenentatgeBasada en el currículum vigent a Catalunya, amb inclusió educativa i perspectiva de gènereReferida a àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l’especialitat(veure annex 3 resolució)Concreció: Objectius d’aprenentatge, competències o capacitats que es desenvolupen, continguts, criteris de correccció,  activitats d’ensenyament i d’aprenentatge, aspectes organitzatius i metodològics, temporització i connexions amb altres àrees, natèries, crèdits, mòduls professionals o assignatures relacioneades i estratègies d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.Exposició: es pot utilitzar material auxiliar (concretar a l’acte de presentació), un exemplar de la UD o SA i un guió esquema (no superior a un full per dues cares, o de màxim dues pantalles en format digital, que s’ha de portar imprès). El guió es lliura al tribunal. Temps: 5 minuts per a la preparació + 15 minuts per a l’exposició  + 5 minuts per respondre dubtes plantejats pel tribunal.Sessió pública
PART B.2 (NOMÉS per especialitats d’FP-del cos de secundària i del cos de professorat especialista en sector singulars)
Exercici pràctic: elaboració d’una situació d’aprenentatge a escolir entre 2 opcions plantejades pel tribunal, per comprovar la formació científica i les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l’especialitat a què s’opta.Temps: màxim 3h (o superior si s’estableix per la naturalesa de la prova). Concreció: ubicació en el currículum, interrelació amb altgres continguts o capacitats de l’alumnat, activitats, recursos, gestió del grup, criteris i instruments d’avaluació per a una sessió de classe en el context descrit en el supòsit.Especificacions i pautes: veure annex 4 de la resolució.Estris necessaris: si s’escauen, amb antelació mínima de 2 dies hàbils a l’inici de l’exercici, es publicarà a l’Espai personal
VALORACIÓ I SUPERACIÓ DE LA FASE D’OPOSICIÓ
 • Qualificació: ponderació de les puntuacions obtingudes. Es supera aquesta fase si la puntuació és igual o superior a 5 punts.

PONDERACIÓ = 40% de la part A + 60% de la part B. En les especialitats d’FP, a cadascuna de les parts B.1 i B.2 li correspon un 30%. La nota s’aproxima fins a la deumil·lèsima. 

 • Exposició de les qualificacions: al tauler d’anuncis d’on s’hagin realitzat les proves i a l’Espai personal (web)
 • Reclamacions: termini de 2 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació. Forma: per escrit, davant del tribunal, pel sistema que s’indiqui en la publicació.
 • Superació de la fase d’oposició i accès a la fase de concurs: amb  puntuació igual o superior als 5 punts. 
Fase de concurs (màxim 10 punts)
 • Al·legacions dels mèrits: únicament els assolits fins al termini de presentació de sol·licituds ( 10/02/2023). Es determinarà com fer-les al web oposicionsdocents.gencat.cat
 • Resultats de la valoració provisional dels mèrits: es publicaran al tauler d’anuncis de la seu del tribunal i a l’Espai personal
 • Reclamacions: termini de 2 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació.
Barem de mèrits (annex 2 de la convocatòria)

*** Un mateix mèrit només pot ser valorat en un apartat o subapartat.

1.Experiència docent prèvia (màxim 7 punts) 

1.1 Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos al qual opta l’aspirant en centres públics: 0.7000 punts i 0,0583/mes.

1.2 Per cada any d’exp. docent en altres especialitats del mateix cos al qual s’opta, en centres públics:0,350 punts i 0,0292/mes.

1.3 Per cada any d’experiència docent en especialitats d’altres cossos diferents del cos al qual s’opta, en centres públics (0,125 punts i 0,0104 per cada mes).

1.4. Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual s’opta en altres centres (0,100 punts i 0,0083 per cada mes).

2. Formació acadèmica (màxim 2 punts)

1. Expedient acadèmic del títol al·legat, sempre que es correspongui amb el que s’exigeix en cada cos: Màxim 1,5 punts. De 6,01 punts a 7,5 punts: 1 punt; i de 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5 punts.

2. Postgraus, Doctorat i premis extraordinari.

2.2.1 Pel Certificat-Diploma acreditatiu d’Estudis Avançats, el Títol Oficial de Màster (només 1), Suficiència investigadora o altre títol equivalent, sempre que no sigui requisit per l’ingrés: 1 punt.

2.2.2  Per posseir el títol de doctorat (només 1): 1 punt.

2.2.3  Per haver obtingut premi extraordinari en doctorat: 0,5 punts.

2.3  Altres titulacions universitàries, que no siguin requisits per a l’ingrés al cos.

2.3.1  Titulacions de primer cicle: cada Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica o títols equivalents i pels estudis corresponents al 1r cicle de Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria: 1 punt.

2.3.2 Titulacions de segon cicle: Pels estudis corresponents al segon cicle de Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o títols declarats legalment equivalents: 1 punt.

2.4  Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial.

2.4.1  Per cada títol professional de Música o Dansa: 0,5 punts.

2.4.2  Per cada certificat de nivell avançat (C1 i C2 del MECR) o equivalent d’Escoles Oficials d’Idiomes: 0,5 punts.

2.4.3  Per cada títol de Tècnic Superiors d’Arts Plàstiques i Disseny: 0,2 punts.

2.4.4  Per cada títol de Tècnic Superior de Formació Professional o equivalent: 0,2 punts.

2.4.5  Per cada títol de Tècnic Esportiu Superior: 0,2 punts.

2.5 Domini d’idiomes estranger: per cada certificat de nivell C1 i C2 del MECR: 0,5 punts.

3. Altres mèrits (màxim 1 punts)

3.1 Per  cada fase d’oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s’opta, a partir de l’any 2012 inclós: 0,75punts.

3.2 Formació permanent (màxim 1,0000 p.). Per cada curs de Formació permanent i perfeccionament superat: no inferior a 3 crèdits (30h): 0,2000 punts/ no inferior a 10 crèdits(100 hores): 0,5000 punts.

**Es poden acumular els cursos no inferiors a 2 crèdits (20h).

Superació del procés selectiu
 • Superen el concurs oposició les persones aspirants que hagin obtingut almenys 5 punts i sempre que, una vegada ordenats segons la puntuació global de les fases d’oposició i concurs, els correspongui un número igual o inferior a les places convocades.
 • Puntuació global: pondera un 60% la puntuació de la fase d’oposició i un 40% la puntuació de la fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions de les dues fases. 
 • Criteris per resoldre els empats: es resoldran atenent els criteris esmentats en la resolució (veure 8.1.2).
 • LLista de persones seleccionades: ordenades segons les puntuacions globals obtingudes. Reclamacions a la llista provisional en un termini de 2 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació. Contra la llista definitiva es pot  interposar recurs d’alçada, en un termini d’un mes.
 • Llista complementària: pels casos de renúncies abans del nomenament o presa de possessió hi haurà una llista complementària de les persones aspirants aprovades que segueixen a les seleccionades, per tal de la seva inclusió a la llista definitiva d’aspirants seleccionats.
Persones seleccionades en el concurs-oposició

Presentació de documents: en el termini de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC de la llista d’aspirants seleccionats.

Fase de pràctiques: les persones seleccionades seran nomenades funcionàries en pràctiques a l’1 de setembre de 2024. 

Participació en adjudicacions provisionals per al curs 23-24: per obtenir destinació provisional el curs anterior al de la fase de pràctiques, hauran de presentar sol·licitud en el procediment que es convoqui a tal efecte (adjudicacions d’estiu).

Participació obligada en els Concursos de trasllats: fins a obtenir una destinació definitiva.

Informació actualitzada a:  bit.ly/OposicionsDocentsTens dubtes? Consulta’ns: bit.ly/CCOOnsultesPublica