Mesa Sectorial dijous 22 d'abril: Projecte de Decret de Direccions…

  1. Reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dijous 22 d’abril de 2010
  2. Ordre del dia:
  3. 1- Proposta d’Acord pel qual s’estableix l’homologació del component retributiu de lloc del complement específic dels funcionaris docents destinats a llocs de treball de serveis educatius dedicats específicament al suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social.
  4. 2- Projecte de Decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
  5. 3- Torn obert de paraules.