Personal de menjador: dubtes i mancances en la normativa anunciada pel Departament d’Educació

Dubtes i mancances en la normativa anunciada pel Departament d’Educació en relació a les treballadores del lleure educatiu.

El Departament ha publicat una nota de premsa titulada “Educació indemnitzarà econòmicament les empreses de menjador i transport escolar i assumirà el complement salarial dels treballadors dels menjadors en cas d’ERTO”

Des de CCOO ja hem denunciat reiteradament l’incompliment per part del Departament dels seus compromisos originals recollits al Decret Llei 7/2020 de 17 de març on es garantia “l’abonament al contractista, per part de l’Administració contractant, dels imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte (…). Aquests abonaments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de treball adscrits als esmentats contractes, amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball“

Fruit de la nostra denúncia pública i de les converses amb el Departament, aquest ha revisat les seves intencions, però la norma que anuncia ara, a l’espera de conèixer tots els detalls, presenta mancances i genera diferents interrogants:

Es continua deixant al marge de qualsevol protecció a les treballadores que presten els seus serveis als menjadors de centres concertats, gairebé el 40% del total. Una discriminació completament injusta i que des de CCOO exigim que es rectifiqui.

Es deixa a l’arbitri de les empreses complementar o no les prestacions dels ERTOs, fent-les assumir en qualsevol cas el desemborsament en primera instància d’aquestes quantitats, un mecanisme molt allunyat del que en un primer moment havien publicat al DOGC. Des de CCOO farem, tanmateix, els màxims esforços en la negocia col·lectiva per aconseguir que les empreses facin efectiu el complement fins al 100% de les retribucions.

Es generen molts dubtes, que ja hem compartit amb el Departament des de fa dies, pel que fa a l’aplicació pràctica en el cas dels menjadors gestionats per AMPAs que contracten a empreses externes. La subvenció a les AMPAs “pels danys i perjudicis que hagin suportat efectivament en relació amb la gestió d’aquest servei“ no és fàcil de fer-la efectiva. Perquè les AMPAs no patiran danys i perjudicis si no paguen a les empreses contractades, però normalment no disposen de fons per assumir aquesta despesa. Així doncs, la solució només podria ser que les empreses complementin fins el 100%, i que l’AMPA assumeixi un deute amb l’empresa contractant, que serveixi com a prova dels danys i perjudicis per poder demanar després la subvenció i acabar pagant a l’empresa. Una “solució extremadament difícil de posar en pràctica.

Els dubtes es multipliquen també quan no sabem si aquesta nova regulació prendrà en consideració les modificacions legislatives introduïdes pel “Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo” especialment a la seva disposició final primera punt 10.

Encara som a temps d’obrir una negociació real a tres bandes, Departament, patronals del lleure, i sindicats més representatius, per trobar solucions justes, viables i definitives. CCOO estem disposades a posar fil a l’agulla avui mateix. Esperem resposta de les altres parts.