L’estabilització del personal educatiu a les administracions públiques

Gràcies a l’acord signat per CCOO, CSIF i UGT el 5 de juliol del 2021, amb l’objectiu de reduir la temporalitat al 8%, i el de funció pública a Catalunya, signat el 9 de maig per la IAC (USTEC), UGT i CCOO, per augmentar el nombre de places ofertes, aquest any es produirà el procés d’estabilització de plantilles d’educació més gran de la història amb 30.649 places de cossos docents i personal laboral del Departament d’Educació.

Aquests processos han de posar fre a les elevades taxes de temporalitat del personal docent (properes al 40%) i laboral (aproximadament del 70%) que patim actualment degut a la manca de convocatòria de processos de concurs-oposició durant dècades per part del Departament d’Educació. Aquesta temporalitat tan elevada, a més de provocar una situació gravíssima de precarietat i d’incertesa laboral als treballadors i treballadores, ha comportat una disminució de la qualitat de l’educació per la constant rotació de personal en els centres. Considerem que l’elevada quantitat de places que hem aconseguit en els acords permetrà que la immensa majoria de persones interines o temporals puguin estabilitzar-se definitivament. Tanmateix, des de CCOO, continuem treballant per aconseguir que les persones que eventualment no superessin cap dels processos d’estabilització puguin adherir-se posteriorment a un pacte de continuïtat.

Places convocades pel personal laboral:   
   • Concurs de mèrits (juliol 2022) ………………….…. 1.023 places   
   • Concurs-oposició extraordinari ………………………. 355 places   
   • TOTAL ……………………………………………………1.378
Places Places convocades pel personal docent interí:
   • Concurs de mèrits (setembre 2022)…………….12.859 places
   • Concurs-oposició extraordinari (juny 2023)……14.246 places
   • Concurs-oposició ordinari (juny 2024)…………….. 2.166 places
   • TOTAL ……………………………………………..27.433 places

Des de CCOO hem exigit i reclamat en tot moment que sortissin el màxim de places possibles a estabilització i que fossin de totes les especialitats, incloses totes les de Formació Professional. També hem insistit que les places del professorat tècnic de formació professional sortissin convocades com a cos separat en tots els processos, cosa que el departament s’ha negat a tenir en compte. També, hem denunciat la situació tan greu del professorat especialista de FP que any darrere any ha anat encadenant contractes administratius, i hem instat al Departament perquè procedeixi a l’estabilització immediata d’aquest col·lectiu.

CCOO vetllarem perquè tots aquests processos es facin amb les màximes garanties de transparència.

Estabilitzacio