Les escoles rurals, un tresor a Catalunya, protegim-les ! No al criteri d’exclusió del padró!

L’Agenda Rural de Catalunya situa prioritàriament  l’ensenyament obligatori com una necessitat bàsica que s’ha de proveir de manera universal i pròxima a les persones, un dels serveis bàsics per  a les  persones i el seu benestar i per fer front al repte demogràfic. És imprescindible que es mantigui especialment l’ensenyament infantil i primari en les petites poblacions rurals, tenint en compte la situació actual de la  Catalunya rural: dels 222 municipis sense escola, 138 no arriben als 200 habitants, 66 tenen entre 200 i 500 habitants i 13 tenen entre 500 i 1.000 habitants. Despoblament i manca d’escola van de la mà, atès que 9 de cada 10 municipis de menys de 200 habitants no disposen d’escola. Per aquest motiu les accions prioritzades de l’Agenda van en la línia de l’enfortiment del sistema públic d’educació del món rural, garantint l’accés a l’escola pública i la igualtat d’oportunitats educatives.

CCOO-Educació compartim la defensa de l’escola rural, una aposta clau en termes de qualitat educativa i d’equilibri territorial que passa, tal com detalla una de les accions prioritàries de l’Agenda,  per no tancar cap escola rural sempre que hi hagi un mínim de demanda, tenint en compte criteris d’equilibri territorial i risc de despoblament. Per això, comprenem el neguit que ha generat a la comunitat educativa la mesura oficiosa que ha aplicat el Departament d’Educació en la preinscripció utilitzant el padró com a motiu d’exclusió de l’alumnat en el procés d’admissió escolar i assenyalem el perjudici que causa a l’escola rural aquesta “regulació” de gestió desigual dels fluxes d’alumnat escola rural – escola urbana que resulta ser inequitativa i danyina per l’escola rural.

Tenint en compte l’anteriorment esmentat i que tal pràctica no s’ajustaria ni a normativa estatal ni autonòmica, sinó ans el contrari, que hi entraria  amb contradicció, com ara  amb el mandat de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (art. 9.3 i disposició addicional 5a)  que especifiquen que  les administracions educatives han d’orientar les seves accions a enfortir l’escola rural, requerim al Departament d’Educació la rectificació d’aquesta mesura oficiosa que perjudica les escoles rurals i els drets d’infants i famílies.

La proximitat del domicili ha de ser un criteri de prioritat, tal com contempla la normativa, en els casos en què la demanda supera l’oferta educativa del centre, però mai un criteri excloent.  L’aplicació d’aquesta mesura com a criteri d’exclusió suposa una amenaça per la pervivència del model d’escola rural, crea alarma social sobre la supervivència d’algunes escoles, condiciona indegudament l’elecció de les famílies i avança el tancament de grups. Cal que el Departament d’Educació retiri aquesta mesura oficiosa, es comprometi fermament amb l’enfortiment de l’escola rural i l’ampliació de la seva oferta, i que a hores d’ara ja tancada la preinscripció, des dels Serveis Territorials, treballant conjuntament amb les comissions de garanties d’admissió, s’informi de la disponibilitat de places en aquestes escoles a famílies que haurien variat l’ordre de les seves peticions si no haguessin rebut una informació prèvia en les portes obertes viciada i no respectuosa amb la normativa vigent.

#ProtegimLesEscolesRurals