Concurs oposició de TEEI

CONCURS OPOSICIÓ DE TEEI 

Amb data de tres de juliol de 2020, el Departament d’ Educació  ha fet pública la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil. La convocatòria inclou 380 places atès l’Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, (OP17), i 376 places atès l’Acord GOV/156/2018, de 20 de setembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 (PESCO). 

Es reserven un total de 19 places per a les persones aspirants que tenen reconeguda la condició legal de discapacitades, per a l’OP17 .

Annex 1 Bases de la convocatòria 

Normes generals, 

Requisit de participació, 

Presentació de sol·licituds …

Annex 2 es detallen els llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria, així com les funcions que els corresponen per aquesta categoria professional. 

Annex 3  s’estableix  la fase d’oposició la qual és d’aplicació al total de les places convocades. 

Annex 4 es recull la fase de concurs, la qual estableix dos sistemes de valoració diferenciats, un per les places de l’OP17 i un altre per les places PESCO. 

Annex 5 Temaris (generals i específics)

Presentació de la sol·licitud 

La sol·licitud  s’ha d’adreçar a la persona titular de la Secretaria General del Departament d’Educació, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. 

La formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament a través de la pàgina web http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l’Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica. Un cop realitzat aquest tràmit l’aspirant rep un correu electrònic de confirmació amb el número identificador de la sol·licitud. 

Des de CCOO us recomanem fer una lectura detinguda de la totalitat de la convocatòria.

És molt important posar atenció en els terminis de presentació tant de la sol·licitud com dels que es generin al llarg de tot el procés. 

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres