PERSONAL LABORAL: MODIFICACIONS DE CONVENI

A la Comissió Negociadora del 15 d’abril, es va acordar modificar el VIè Conveni de Personal Laboral de l’Administració de la Generalitat, encara que CCOO som partidaries de fer una negociació global del conveni i així poder fer totes les modificacions necessàries. 

Els articles modificats són els següents:

1.- PERSONES APROVADES SENSE PLAÇA A LES OPOSICIONS ORDINÀRIES 

Modificació de l’article 22 del VI Conveni col·lectiu únic per a incorporar un nou apartat

En la mateixa línia que CCOO vam proposar i aconseguir pel personal funcionari, hem acordat que les noves vacants que s’esdevinguin s’adjudicaran a les persones que hagin aprovat el procés selectiu del Departament on hagin participat sense obtenir plaça.

Seguint l’ordre d’aspirants aprovats, es contractaran aquestes persones com a personal laboral fix de la categoria i, si escau, especialitat convocada i quedaran destinades en aquella vacant de manera provisional, havent de consolidar aquella o una altra destinació en el següent canvi de destinació.

La relació d’aspirants aprovats sense plaça resta automàticament sense efecte un cop transcorreguts tres anys a comptar de la data de resolució de la convocatòria del procés selectiu corresponent o quan es resolgui una posterior convocatòria d’un altre procés selectiu de la mateixa categoria, i si escau especialitat, en el mateix departament.

Sens perjudici del que estableix aquest article, les convocatòries dels processos selectius poden disposar que la superació de proves selectives anteriors sense obtenir plaça pugui eximir de la realització d’alguna prova o exercici, o bé que es valori com a mèrit.

2.- CREACIÓ DE DOS NOUS COMPLEMENTS TRANSVERSALS

Ja fa temps que veníem observant la disparitat dels molts complements de lloc que s’han anat creant. Disparitat i, a vegades, incoherència entre ells ja que, malgrat estar justificats i respondre a reivindicacions legítimes i a condicions de treball reals, en uns departaments es tenen en compte i en d’altres no, o en un lloc condicions molt similars tenen un preu i en un altre departament, un altre preu. A vegades depèn de la capacitat pressupostària del departament o de la sensibilitat del departament vers el seu personal… Per això, CCOO hem acordat en la Negociadora del Conveni uns complements de llocs de treball que seran transversals per a tots els departaments que en facin proposta de valoració, juntament amb els/les representants dels/de les treballadors/es. La proporció dels imports entre els diferents grups respon a similar proporció del personal funcionari.

CCOO hem insistit, en la transparència, i la importància de portar un registre a la CIVE de les funcions, o cada concepte que es remunera en cada cas, a més que aquests llocs quedin marcats en la Relació de Llocs de treball (RLT) amb el seu corresponent codi

L’aparició d’aquest complements obre una porta a la negociació de la valoració de determinats llocs de treball que s’han d’anar explorant.

Us transcrivim el redactat de l’acord:

37.1 Complement de lloc de treball amb singularitats funcionals i tècniques: Aquest complement retribueix, en el marc de les funcions pròpies de la categoria o especialitat que s’ocupa, la singularitat de les funcions que es desenvolupen i/o l’especialització tècnica requerida pel lloc de treball en un nivell superior i diferenciat del propi de la categoria o especialitat.

A aquests efectes, es determinen 6 nivells de singularitat, segons grup, atenent als següents factors i al nivell o grau de cadascun d’aquests factors:

  1. Grau de coneixements o especialització tècnica necessaris per al desenvolupament del lloc.
  2. Complexitat de les funcions i activitats a desenvolupar, ja sigui de naturalesa tècnica, econòmica o social.
  3. Complexitat, magnitud o especificitats de l’entorn en què es desenvolupa el lloc de treball.
  4. Aptituds o capacitats específiques necessàries.

                 

ABCDE
Nivell 1130,53108,6857,3228,3516,93
Nivell 2297,13146,2393,7156,6942,45
Nivell 3411,63204,99145,72140,5970,80
Nivell 4547,02256,36182,18170,13
Nivell 5755,17335,52218,57
Nivell 6859,29406,49

37.2. Complement de lloc de treball d’especial responsabilitat en el desenvolupament funcional: Aquest complement retribueix l’especial responsabilitat derivada de l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball, en relació amb la categoria i/o especialitat, especialment pel que fa a les funcions de supervisió, organització o coordinació d’activitats, assumptes o matèries, tenint en compte el grau d’autonomia i/o d’interrelació i de transversalitat de les funcions. En relació amb aquest complement s’estableixen 1 o 2 nivells d’especial responsabilitat funcional, segons grup, atenent als factors següents:

  1. Grau d’autonomia mitjà o alt.
  2. Grau d’interrelació i/o transversalitat.

           

ABCD
Nivell 1538,36260,18171,3393,00
Nivell 2728,89384,29

A aquest efecte, per a la determinació del nivell 2, el desenvolupament del lloc de treball ha de suposar un grau alt d’ambdós factors. Aquest complement és incompatible amb la percepció de qualsevol complement de comandament.

37.3. Per a la percepció dels complements transversals de lloc de treball previstos en els punts 1 i 2 d’aquest article, el departament d’adscripció haurà de trametre a la Direcció General de Funció Pública, als efectes d’emetre l’informe de valoració vinculant, una proposta a la qual caldrà adjuntar una memòria justificativa i l’informe del comitè d’empresa. En aquesta proposta s’hauran de detallar les funcions i activitats que corresponen al lloc de treball concret, així com la justificació de la concurrència dels factors i/o graus abans indicats.

37.4. Els complements transversals de lloc de treball regulats en aquest article són incompatibles amb la percepció d’altres complements departamentals previstos en aquest conveni que retribueixen els mateixos factors o d’altres anàlegs

4.- CREACIÓ CATEGORIA PERSONAL AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Modificació de l’article 20.5 del VI Conveni col·lectiu únic

La categoria s’anomena Personal d’activitats de suport addicionals (Grup E) i l’accés a aquesta categoria laboral, queda restringit a les persones que acreditin una discapacitat intel·lectual igual o superior a 25%.

Les funcions son desenvolupar activitats de suport addicionals en serveis generals, d’acord amb el perfil funcional determinat tenint en compte l’avaluació de les competències professionals i les capacitats en el marc del procés d’adaptació.

CCOO estem d’acord amb la creació d’un annex específic que reguli les condicions de treball d’aquest col·lectiu 

Una veritable i sincera política d’inclusió no s’ha de limitar a una reserva de places. Cal una adaptació del Conveni que tingui en compte les característiques individuals de cada persona així com les condicions concretes dels centres de treball i el tipus de feina a realitzar.