Gent com tu millora el CET

Durant aquests quatre anys les CCOO ha informat i assessorat als treballadors i treballadores del CET per tal de millorar les condicions laborals acompanyant-los i participant activament en els lluites i conflictes del CET i pensem que és fonamental l’organització dels treballadors/es per tal que puguin tenir cada cop més força les seves reivindicacions.

CCOO volem tenir més presència i representativitat al Comitè per poder traslladar les nostres demandes al Departament i a la Gerència i d’aquesta manera aconseguir millores com ara : el complement de les Tutores de Residència i l’adequació de l’espai de la antiga copisteria com a nou lloc de descans.

Seguim lluitant per:

 • Reconeixement i pagament de les tasques extraordinàries i feines extres lligades a events i altres esdeveniments al CET
 • Per a què siguin escoltades les nostres reivindicacions dels treballadors i treballadores
 • Per al reconeixement dels nostres llocs de treball
 • Cal més increment de plantilla a més obertura d´instal.lacions i d´espais.
 • Còmput com a temps treballat de l’hora de menjar les treballadors de l’Office i cuina
 • Més recursos i formació informàtica per a la gestió dels tràmits i gestions pròpies dels treballadors /es.
 • Borsa de treball transparent i pactada
 • Substitució immediata de les baixes.
 • Borsa oberta permanent
 • Borsa única del CET que inclogui la totalitat de categories
 • Una millor gestió de les adequacions o canvis del lloc de treball (art.25).
 • Revisions mèdiques voluntàries amb freqüència anual per l’especificitat dels llocs de treball i tasques que s’hi realitzen
 • Espais de descans i de repos en condicions
 • Reparar i mantenir de les dependències on els treballadors i treballadores realitzen la seva feina per minimitzar el risc d’accidents de treball.
 • Climatització en les dependències del CET per minimitzar els riscos de les altes i baixes temperatures en interiors i treballs exteriors.
 • Per un bon clima de treball
Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter19