Carta oberta als equips directius

A l’atenció de l’equip directiu,

Benvolgudes companyes i companys,

Encetem un nou curs i des de CCOO, com a sindicat de classe i majoritari al Personal Laboral del Departament d’Educació, continuem lluitant perquè totes i tots els treballadors dels centres educatius – també el Personal d’Atenció educativa (PAE)- rebi el reconeixement que mereix. 

Hem rebut moltes incidències de diferents col·lectius del PAE. Us expliquem algunes, només a tall d’exemple:  TEEI que ens diuen que les fan servir com a monitores de menjador, deixant a banda les seves funcions i drets laborals; Auxiliars d‘Educació Especial que han d’assumir la responsabilitat d’alumnat amb necessitats educatives especials perquè el centre no té el recurs del SIEI, havent d’assumir així les funcions d’educadores d’educació especial; Integradores i integradors  socials que no fan les seves funcions per desconeixement per part dels centres d’aquestes; personal Educador d’Educació especial que atenen durant tota la jornada a un  sol infant  quan la seva activitat hauria d’estar vinculada a tots els infants de la SIEI.

És per ajudar-vos a respondre a aquestes problemàtiques que us fem arribar aquest recordatori:

Les funcions i els horaris d’aquests professionals han estat negociades amb el Comitè Intercentres dins del marc legal del VI Conveni Únic de Personal Laboral. Aquests acords s’han incorporat als Documents per a l’organització i la gestió dels centres. 

Amb la finalitat de destacar la importància de la normativa d’aplicació i per tal de facilitar-vos el seu coneixement, us fem arribar una transcripció dels seus aspectes més importants, començant per una incidencia comú a tot el PAE:

En l’àmbit del VI Conveni destacar que en l’article 45.4 diu “El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni gaudirà d’una pausa en la jornada de treball de 20 minuts computable com a treball efectiu

Els documents per a l’organització i la gestió dels centres diuen:

Professionals d’atenció educativa dels centres educatius

Els centres educatius, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de l’alumnat i per reduir les barreres per a l’aprenentatge i per a la participació, poden disposar de professionals d’atenció educativa que, coordinats amb l’equip docent, donen suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre, complementen l’atenció educativa de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, perquè pugui avançar amb èxit en el procés d’aprenentatge i participar en totes les activitats del centre amb la màxima autonomia, i vetllen per la inclusió del que es troba en situació de risc. En aquest sentit, l’atenció educativa inclou l’atenció als alumnes (individualment o en grup), la coordinació amb el tutor o tutora, l’equip docent i, quan calgui, altres serveis, així com, si escau, les reunions amb les famílies i altres agents educatius.

Amb relació als professionals de l’atenció educativa, el director o la directora del centre ha de vetllar:

  • perquè la planificació de la seva tasca s’adeqüi a les funcions, la jornada i l’horari de treball establerts al conveni i als acords d’aplicació. El pla de treball ha de formar part de la programació general anual dels centres;
  • perquè tinguin coneixement  dels projectes, la formació i les activitats del centre, i hi participin.
  • perquè tinguin temps per coordinar-se amb els docents o, si escau, amb els serveis externs;
  • perquè la seva atenció se centri en l’alumnat que els corresponen, d’acord amb els seus perfils professionals. Aquest personal no ha de substituir en cap cas el personal docent ni el servei de monitoratge. 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o comentari que ens faciliti continuar treballant plegades per una millor educació pública i pels drets de totes les i els professionals de l’educació.

Una salutació cordial!

Conxita Mañé, responsable de Personal Laboral de la Federació d’Educació de CCOO.