JA N’HI HA PROU!!!!!!!!

CCOO hem denunciat reiteradament que cada any en molts centres educatius s’està incomplint l’Annex III del Real Decret 486/1997 de 14 d’abril, que indica que “la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27°C”.

Des de CCOO recordem a l’Ajuntament de Barcelona, al Consorci d’Edcuació de Barcelona i a l’IMEB que tenen l’obligació d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels espais no suposi riscos per a la seguretat i la salut ni de l’alumnat, ni tots/es els treballadors i treballadores, mesures organitzatives com la flexibilitat horària i també mesures econòmiques per a l’adequació de les instal·lacions i la climatització sostenible.

El personal dels centres educatius es troba desemparat davant les instruccions donades pel Consorci d’Educació de Barcelona en el Pla d’adequació al canvi climàtic i la Guia d’actuació per a centres educatius en el marc d’altes temperatures, que se’n van per les branques teoritzant i no aporten veritables solucions als problemes reals dels centres educatius per fer front a les altes temperatures.

Considerem absolutament indignant que el Pla d’adequació al canvi climàtic que parla de climatitzar en una primera fase un únic espai polivalent del centre en 5 anys, vulgui fer girar la solució de l’estrès tèrmic dels centres només en la formació que ha de realitzar el personal del centre sobre aquest tema i en la responsabilitat dels equips directius que han d’aplicar sense recursos totes les mesures del Pla d’organització de centre per altes temperatures. Tampoc és de rebut que les famílies de l’alumnat hagin d’invertir en material per fer front a les altes temperatures en els centres, suplint així la manca de responsabilitat de les administracions competents.

En cas de temperatures superiors a 27ºC en els espais interiors, siguin aules, despatxos, menjadors o qualsevol sala, CCOO recomanem que el centre afectat ho comuniqui per escrit al Consorci d’Educació de Barcelona, IMEB o a la titularitat del centre per tal que en tinguin constància i que, tal com estableix la llei, adoptin les mesures correctores de forma urgent per protegir l’alumnat, els treballadors i les treballadores. Aquí teniu el guió per fer aquesta comunicació.

Els delegats i delegades de CCOO ens posem a la vostra disposició per tal que ens informeu sobre la situació dels vostres centres, puguem transmetre-ho als Comitès de Seguretat i Salut tant de les administracions implicades com de les empreses i fer-ne el seguiment. Paral·lelament, si ens ho demaneu, CCOO també interposarem una denúncia davant la Inspecció de Treball.

CCOO considerem que cal un pla nacional per adaptar urgentment els centres educatius a aquesta nova realitat climàtica que comporti l’estudi i anàlisi de la realitat bioclimàtica i de confort dels centres per determinar les seves característiques d’acord amb la seva ubicació geogràfica, orientació, grau d’exposició al sol, tipologia constructiva, materials de construcció, qualitat de l’aïllament, etc., de forma que es determini les seves necessitats específiques (ventilació, tancaments, aïllament de parets, necessitat d’aparells d’aire condicionat, elements d’ombra en els patis, etc.) a tots els centres municipals. 

Els centres educatius han de proporcionar el dret a l’educació en condicions òptimes de seguretat, salut i sostenibilitat. 

Ja n’hi ha prou!!!!!!!