Sol·licitud per registre al Departament d’Educació del traspàs del PTFP a A1

El Reial Decret 800/2022, de 4 d’octubre, pel qual es regula la integració del professorat del Cos a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional en el Cos de Professors d’Ensenyament Secundari, i es modifiquen diversos reials decrets relatius al professorat d’ensenyaments no universitaris, fa setmanes que és vigent.

CCOO vam sol·licitar en la mesa sectorial de 10 d’octubre de 2022 que el Departament dugués l’esborrany de la convocatòria a la mesa perquè es pogués iniciar el període de sol·licitud com més aviat millor.

Davant de la demora, CCOO hem entrat per registre una petició perquè en la propera i posteriors meses sectorials es tracti de manera immediata el procediment d’integració dels Professors Tècnics de Formació Professional de Catalunya al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari i s’apliqui retroactivament a efectes del 19  de gener de 2021.