Publicada la llista provisional de la Fase 2 del concurs de mèrits per a la provisió de vacants a l’IOC

Avui, 6 de maig de 2024, s’ha publicat la llista provisional de la Fase 2 (defensa del projecte i entrevista) del concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya. 

Les persones interessades poden presentar, en el termini de tres dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació (7, 8 i 9 de maig) un escrit de reclamació davant la comissió de valoració mitjançant e-valisa al president de la comissió. Acabat aquest termini, la comissió de valoració farà pública la llista definitiva de puntuacions de la segona fase. 

Pots consultar la llista provisional de la Fase 2  aquí.

CCOO reclamem que TOTES les places s’adjudiquin mitjançant un concurs de trasllats transparent que respecti els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

#AdjudicacionsTransparents

#DemocràciaAlsCentres