PTFP: Tota la informació per saber en quina situació et trobaràs i què has de fer

Integració i equiparació salarial de tot el professorat del cos de Professors Tècnics de Formació Professional i del cos de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny. Tota la informació per saber en quina situació et trobaràs i què has de fer.

El 21 de juny s’ha obert la convocatòria per tal que el personal funcionari de carrera d’alguna de les especialitats del cos de Professors Tècnics de Formació Professional que es poden  integrar al cos de Secundària faci la seva sol·licitud si compleix els requisits. 

Els requisits per poder participar d’aquesta integració són els següents:

 • Tenir la condició de funcionari de carrera d’alguna de les especialitats docents del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional.
 • Tenir destinació definitiva o tenir assignada una destinació provisional en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació.
 • Estar en situació de servei actiu o en les situacions administratives de serveis especials, excedència per cura de familiars, excedència per raó de violència de gènere i excedència per raó de violència terrorista, sempre que la darrera destinació en servei actiu l’hagi tingut a la Generalitat de Catalunya.
 • Acreditar estar en possessió de la titulació de grau universitari, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o equivalent, a l’efecte d’accés a la funció pública docent o una altra equivalent a efectes de les especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Tenir la darrera destinació a Catalunya, en el cas del professorat destinat a l’administració educativa a l’exterior.

Les persones que compleixin els requisits i participin en el procés d’integració han de formalitzar la sol·licitud a través del formulari normalitzat disponible en la seu electrònica. Hi haurà dos terminis de presentació de sol·licituds:

 • Termini ordinari: Amb efectes retroactius a data 19 de gener de 2021. El període per fer la sol·licitud en termini ordinari és del 21 de juny al 18 de juliol. Podrà participar en aquest termini el personal docent funcionari de carrera que compleixi els requisits abans de finalitzar el període ordinari de sol·licituds.

L’enllaç per fer la sol·licitud en període ordinari és aquest

 • Termini extraordinari: Amb efectes a data de presentació de la sol·licitud. Es publicarà l’inici d’aquest termini a la web del Departament, previsiblement a partir del setembre (CCOO exigim que sigui a data 01/09/2023), i s’acabarà el 19 de gener de 2026 (CCOO exigim que el termini quedi obert). Podrà participar en aquest termini el personal docent que compleixi els requisits abans de finalitzar el període extraordinari de sol·licituds.

Pel que fa a professorat actualment en pràctiques podran fer la sol·licitud en el termini extraordinari  a partir del dia que tinguin la condició de funcionaris de carrera.

El  professorat interí PTFP de la borsa docent, passarà automàticament el proper curs al cos de professors de secundària o al d’especialistes de sectors singulars d’FP, segons sigui la seva especialitat (veure llista més avall)

CCOO tenim interposat recurs contra el RD d’integració estatal per haver fet una interpretació restrictiva del terme funcionari i no incloure, ni al personal funcionari en pràctiques ni el personal funcionari interí en la retroactivitat.

Una vegada publicada la resolució d’integració del Departament d’Educació interposarem els recursos necessaris per garantir els drets de tot el professorat PTFP.

CALENDARI ORIENTATIU I PROVISIONAL DE LA INTEGRACIÓ ANUNCIAT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ EN LA MESA SECTORIAL de 31/05/2023

Afegeix Un Subtítol (1)

Documentació a presentar en la sol·licitud

 • Persones amb l’expedient electrònic actualitzat a l’Atri: només cal omplir la sol·licitud sense necessitat d’enviar cap altre document
 • Persones amb l’expedient electrònic sense actualitzar: a més d’omplir la sol·licitud cal presentar la següent documentació degudament escanejada (PDF o ZIP, màxim 5Mb) a l’espai habilitat a la sol·licitud:
  • Còpia del títol acadèmic (anvers i revers)
  • Certificat acadèmic que acrediti la realització dels estudis necessaris per a l’obtenció de la titulació, amb el resguard de pagament de les taxes d’expedició.

Equiparació salarial via complement retributiu

Estem treballant perquè tots els docents que no poden integrar-se al cos de secundària cobrin un complement específic que equipari el salari al de secundària.

Això inclou a tot el professorat del cos a extingir de PTFP, del nou cos de Professorat Especialista en Sectors Singulars de Formació Professional i del cos de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny. Es tingui o no titulació universitària. Es sigui o no funcionari o funcionària de carrera. Al final d’aquesta entrada web us expliquem tot el que hem fet per aconseguir-ho i el que ens falta per materialitzar-ho.

Resum per col·lectius

Funcionariat de carrera amb titulació universitària, independentment de l’especialitat PTFP. Integració a secundària

Afegeix Un Subtítol (2)

Funcionariat interí de les 19 especialitats PTFP que s’integren a secundària (veure llista més avall) amb titulació universitària. Integració a secundària

Qui a data d’1 de setembre del 2023 sigui funcionariat interí d’alguna de les 19 especialitats que s’integren a secundària (veure llista més avall) i tingui una titulació universitària no ha de fer cap sol·licitud. Si a l’Atri consta la titulació universitària se l’integrarà d’ofici al cos de secundària el setembre del 2023.

Funcionariat en pràctiques de PTFP amb titulació universitària. Integració a secundària

Veure primer diagrama per veure en quin període cal fer la sol·licitud d’integració i data d’efectes

Funcionariat de carrera a 1 de setembre via concurs de mèrits de les 19 especialitats PTFP que s’integren a secundària (veure llista més avall) amb titulació universitària. Integració a secundària

Qui a data d’1 de setembre del 2023 sigui funcionariat de carrera via concurs de mèrits d’alguna de les 19 especialitats que s’integren a secundària (veure llista més avall) i tingui una titulació universitària haurà de fer la sol·licitud en període extraordinari.

Funcionariat de carrera jubilat de PTFP amb titulació universitària. Integració a secundària

Veure primer diagrama. Cal fer la sol·licitud en període ordinari i es percebran els endarreriments des de 19 de gener del 2021 fins a la data de la jubilació

Funcionariat de carrera difunt de PTFP amb titulació universitària. Integració a secundària

Veure primer diagrama. Cal que es faci la sol·licitud en període ordinari i els hereus percebran els endarreriments des de 19 de gener del 2021 fins a la data del decés

Funcionariat de carrera de PTFP sense titulació universitària abans del 19 de gener del 2026. Equiparació salarial

S’haurà d’esperar a cobrar un complement salarial per equiparar el sou al de secundària a partir del setembre del 2023, tant aviat com tinguem acord en la mesa sectorial.

Funcionariat interí amb titulació universitària de les 10 especialitats PTFP que passen al nou cos singular (veure llista més avall). Equiparació salarial

S’haurà d’esperar a cobrar un complement salarial per equiparar el sou al de secundària a partir del setembre del 2023, tant aviat com tinguem acord en la mesa sectorial

Funcionariat interí de PTFP sense titulació universitària. Equiparació salarial

S’haurà d’esperar a cobrar un complement salarial per equiparar el sou al de secundària a partir del setembre del 2023, tant aviat com tinguem acord en la mesa sectorial

Professorat del cos de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny. Equiparació salarial

A l’espera d’un possible acord d’integració al Cos de Professors d’Escoles d’Arts Plàstiques i Disseny, que estem treballant a nivell estatal, s’haurà d’esperar a cobrar un complement salarial per equiparar el sou al de secundària a partir del setembre del 2023, tant aviat com tinguem acord en la mesa sectorial

Com s’està aCCOOnseguint l’equiparació salarial de tot el professorat de formació professional? Una feinada ingent per part de CCOO en quatre passos:

Afegeix Un Subtítol

Totes les especialitats amb requisit de titulació universitària passen al grup A1 del cos de Professorat d’Ensenyament Secundari. Són les següents:

602 Equips electrònics (passarà, amb el mateix nom, a ser l’especialitat 631)

605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids 

606 Instal·lacions electrotècniques 

607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu 

608 Laboratori 

610 Màquines, serveis i producció 

612 Oficina de projectes de construcció 

613 Oficina de projectes de fabricació mecànica 

615 Operacions de processos 

614 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris 

616 Operacions i equips de producció agrària 

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 

620 Procediments sanitaris i assistencials 

621 Processos comercials 

622 Processos de gestió administrativa

624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics 

625 Serveis a la comunitat 

627 Sistemes i aplicacions informàtiques 

629 Tècniques i procediments d’imatge i so

Totes les especialitats sense requisit de titulació universitària passen al nou cos creat dins el grup A2 de Professorat Especialista en Sectors Singulars de Formació Professional. Són les següents:

601 Cuina i pastisseria 

603 Estètica 

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 

609 Manteniment de vehicles 

611 Mecanització i manteniment de màquines 

617 Patronatge i confecció

618 Perruqueria 

623 Producció en arts gràfiques 

626 Serveis de restauració

628 Soldadures

Pots llegir la resolució del procediment d’Integració en aquest enllaç.