La vinculació laboral del professorat especialista es modifica amb la LOMLOE

El professorat especialista de la Formació Professional i els ensenyaments de règim especial és un dels col·lectius més precaris de l’educació, que encadena contractacions sense les garanties de continuïtat de les bosses docents i que, en molts casos, exerceix aquesta tasca com a única activitat professional, però es veu obligat a tenir una altra relació laboral puntual amb el sector professional, amb contracte o alta d’autònom, per a mantenir la seva vinculació com a especialista.

CCOO continuarà lluitant perquè es compleixi amb la normativa vigent

La LOMLOE va modificar l’article 95 de la LOE que permetia “la contractació excepcional de professionals no necessàriament titulats, que realitzin la seva activitat en l’àmbit laboral, en règim laboral o administratiu”. Conforme al text vigent després de la modificació: “El Govern regularà reglamentàriament les condicions d’accés i acompliment de les funcions docents del professorat especialista que prestarà els seus serveis en règim de contractació laboral”, el règim de contractació es limita ara al contracte laboral i no existeix norma que empari l’excepcionalitat de la laboralitat mitjançant altres fórmules.

A més, això es confirma en el text del projecte de Llei de la FP on diu: “Excepcionalment, per a la impartició de mòduls professionals en determinades especialitats es podrà incorporar, com a experts del sector productiu, atenent la seva qualificació i a les necessitats del sistema educatiu, a professionals, no necessàriament titulats, que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit laboral. Aquesta incorporació es realitzarà en règim laboral, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació”.

D’altra banda, això ha de ser també d’aplicació per al professorat especialista en els ensenyaments de règim especial, perquè es troben en idèntica situació.

Des de CCOO es realitzarà l’assessorament a les persones que es trobin en aquesta situació amb l’objectiu de millorar les seves condicions laborals i la seva estabilitat, i obligar a les administracions educatives a què compleixin amb la normativa vigent.