Integració PTFP: aclariments respecte al funcionariat de carrera, que s’hagi jubilat o hagi mort

Volem recordar-vos que la data límit de sol·licitud de la integració de tot el professorat tècnic de formació professional (PTFP) funcionari/a de carrera al cos de secundària en període ordinari és el 18 de juliol. Aquí teniu l’enllaç al formulari i podeu consultar la convocatòria en aquest enllaç.

Aclariments respecte al personal de funcionariat de carrera que s’hagi jubilat o hagi mort

A les base 10 de la RESOLUCIÓ EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari, lletra 1 i) s’estableix que amb caràcter general, la Resolució definitiva d’integració produirà efectes des del dia 19 de gener de 2021, per aquelles persones funcionàries que en aquesta data es trobessin en situació de servei actiu, serveis especials, excedència per cura de familiar, excedència per raó de violència de gènere i excedència per raó de violència terrorista sempre que la darrera destinació en servei actiu sigui a Catalunya i tingui la titulació exigida per a la integració en aquesta data.

El personal docent funcionari que des de 19 de gener de 2021 es trobés en situació de servei actiu, inclòs els i les docents jubilades i difuntes.

Si volen realitzar la sol·licitud d’integració, a la secció del formulari “Dades professionals i acadèmiques” en el camp “Situació administrativa actual” s’ha previst un desplegable on inclou Jubilació (posterior 19/01/2021).Respecte dels i les docents que han mort a partir del 19 de gener de 2021, els i les causahavents del finat o representants poden sol·licitar en nom del o la docent, i s’ha previst que es puguin gestionar aquestes sol·licituds accedint al formulari amb el perfil “Actuo en nom de la persona interessada” i dins el formulari, a l’apartat “Documentació”, haurà d’incorporar la documentació acreditativa de la situació hereditària, el certificat d’últimes voluntats i/o l’escriptura notarial d’herència, si escau.