Estabilització del Professorat Especialista de Formació Professional

L’última informació rebuda per part del Departament d’educació en relació al procés d’estabilització ens confirma que  les places corresponents a aquest col·lectiu surten publicades a l’annex 35 de la Resolució PRE/1821/2022 com a places de personal laboral del grup B1 tècnic de gestió.

Des de CCOO hem lluitat per l’aplicació de la LOMLOE que determina la vinculació laboral del professorat especialista i us farem acompanyament i assessorament en aquest procés.

 Podeu fer la inscripció al concurs de mèrits aquí https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/inscripcio/

 Teniu de temps fins el 13 de juliol

Es valoren els serveis prestats fins a un màxim de 60 punts, d’acord amb la distribució següent:

 1. a) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en la mateixa categoria professional laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte de la qual se sol·licita la participació, d’acord amb la distribució següent:

– Fins a l’any 2006: 0,166 punts per mes complet.

– De l’1/1/2007 al 31/12/2015: 0,333 per mes complet.

– De l’1/1/2016 a la data de la convocatòria: 0,666 per mes complet.

 1. b) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en d’altres administracions públiques en categories professionals laborals assimilades a la de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte de la qual se sol·licita la participació, d’acord amb la distribució següent:

– Fins a l’any 2006: 0,055 punts per mes complet.

– De l’1/1/2007 al 31/12/2015: 0,111 per mes complet.

– De l’1/1/2016 a la data de la convocatòria: 0,222 per mes complet.

En els apartats a) i b), en relació amb la prestació de serveis en dies, es computarà com un mes complet 30 dies naturals.

Coneixements de llengua catalana

Es valoren els coneixements de llengua catalana, fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb la distribució següent:

 1. a) Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l’exigit, com a requisit de participació, en la convocatòria: 2,5 punts.
 2. b) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 2,5 punts.
 3. c) Certificat “J”, de coneixements de llenguatge jurídic: 2,5 punts.
 4. d) Certificat “K”, de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits: 2,5 punts.

Queden exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en un procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior

Competències

Es valoren els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i els certificats declarats equivalents, amb un màxim de 6 punts, d’acord amb la distribució següent:

 1. a) Certificat de nivell avançat: 6 punts.
 2. b) Certificat de nivell mitjà: 4 punts.
 3. c) Certificat de nivell bàsic: 2 punts.

En cas de disposar de diversos certificats, es valorarà únicament el de nivell més alt.

 Valoració automatitzada de mèrits

En el moment de la publicació de la llista de persones admeses i excloses a cadascun dels processos selectius convocats, les persones aspirants admeses rebran, a través de l’aplicació habilitada a l’efecte, una valoració automatitzada dels mèrits assenyalats  i, si escau, les corresponents bases específiques, en relació amb cadascun dels processos selectius en què participa,

Les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la seva recepció, per a, en relació amb cadascun dels mèrits valorables i a través de l’aplicació habilitada a l’efecte:

 1. a) Acceptar la valoració automatitzada, confirmant-la.
 2. b) Rebutjar la valoració automatitzada, modificant-la. A aquest efecte, la persona interessada haurà d’al·legar i aportar la documentació justificativa dels mèrits que al·lega, de conformitat amb els sistemes d’acreditació de mèrits establerts en la base comuna 7.3 de la present Resolució…
 3. c) En el cas de no acceptar ni rebutjar expressament la valoració d’algun d’aquests mèrits en el termini abans indicat, es considerarà acceptada…

Resolució d’empats

En cas d’empat en la puntuació dels mèrits a valorar, l’ordre de puntuació s’establirà a favor de la persona aspirant que es trobi en la situació administrativa de servei actiu o situació assimilada en el moment de la publicació de la present convocatòria en el  DOGC.

A aquests efectes, es consideren situacions assimilades a la de servei actiu les següents:

– Excedències derivades de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

– Excedència per raó de violència terrorista.

– Excedència forçosa.

– Altres situacions administratives que puguin estar previstes en normativa sectorial i que tinguin els mateixos efectes jurídics.

Si persisteix l’empat, s’aplicaran els criteris de desempat següents:

La persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el mèrit de serveis prestats.

En cas que la puntuació en el mèrit de serveis prestats sigui la mateixa, l’empat es resoldrà, finalment, en favor la persona aspirant que tingui el major temps de serveis prestats en llocs de treball de la mateixa categoria professional laboral objecte de convocatòria respecte de la qual s’hagi sol·licitat la participació, computant, a l’efecte, tots els dies de prestació de serveis.

Adjudicació de llocs de treball

A les persones aspirants proposades per a contractació com a personal laboral fix i en relació amb les quals ja estiguin efectuades la totalitat de les comprovacions de compliment dels requisits de participació, se les adjudicarà, amb caràcter provisional, un lloc de treball base corresponent a la categoria professional laboral respecte de la qual hagin sol·licitat la seva participació i hagin estat proposades, d’acord amb les regles següents:

 1. a) En relació amb les persones aspirants que ja tinguin la condició de laborals temporals de la mateixa categoria professional respecte de la qual han estat proposades per a contractació com a personal laboral fix: se les adjudicarà directament el lloc base que ocupen en règim de temporalitat.

b) En la resta de casos: la persona titular de la Direcció General de Funció Pública convocarà un acte públic d’adjudicació de llocs i farà pública la relació de llocs base que s’ofereixen; i l’adjudicació, amb caràcter provisional, s’efectuarà segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció corresponent