EL DEPARTAMENT VOL PALIAR L´ALARMANT MANCA DE PROFESSORAT DE FP APLICANT MESURES INSUFICIENTS I REGRESSIVES!

PROU PRECARITZACIÓ DE LA CARRERA DOCENT!

A aquestes alçades del curs encara hi ha centres sense docents de diferents especialitats d´FP, per la  manca de personal a la  borsa. El Departament ha proposat aplicar la mesura extraordinària de les hores extres que va implementar, amb molta pressa, a partir del maig de 2023 veient que moltes places vacants no s´havien cobert durant el curs i que l’alumnat portava mesos sense professorat. Des de CCOO hem denunciat reiteradament que aquest mesura precaritza les condicions laborals dels i les docents perquè, entre d’altres, els deixa sense hores per poder portar a terme la seva tasca docent amb qualitat (reunions de departament o d’equip docent, projectes, tutories, reunions d´avaluació, claustres, etc.), sobrecarregant-los amb feina extra no pagada i sobrecarregant alhora a la resta de l’equip docent que se n’ha de fer càrrec.

El Departament també deixa sobre la taula la possibilitat d’introduir i desenvolupar una nova mesura: la contractació laboral per hores i en massa de professorat de FP utilitzant la figura de la “persona experta en el  sector productiu”.  Però CCOO recordem que aquesta contractació laboral ha d´entendre’s com una mesura excepcional quan, de manera puntual, s’han de cobrir algunes hores de formació de “suport” – com així ho estableix l´art. 88 de la Llei FP- relacionades amb continguts del currículum molt específics.  Si el Departament perverteix, per manca de docents, la figura de l’expert del sector productiu estaríem retornant, d’alguna manera, a l’antiga figura de l’especialista (art. 95 de la LOE) personal contractat “per hores” i sense oferir-li formació pedagògica, que durant molts cursos va desenvolupar les mateixes tasques que un professor/a però en pitjors condicions, i que va quedar sense efecte pel RD 659/2023. Des de CCOO recordem que el compromís del Departament és el de la regularització i l’estabilització del personal docent i aquesta mesura torna a precaritzar de nou les condicions laborals del professorat d’FP, sotmetent-lo a una gran inseguretat i inestabilitat.

Si continuem  amb la precarietat de les condicions laborals en comptes de facilitar l’accés als i les docents a una borsa docent amb una oferta i condicions laborals atractives, correm el risc d´aconseguir l´efecte contrari: dissuadir, cada vegada més, als professionals d´incorporar-se a la carrera docent. CCOO recordem que és urgent que el Departament apliqui estratègies i mesures que promoguin l’accés al món docent i incentivin la docència, i que s’habiliti i formi a professionals docents en aquestes especialitats. Algunes mesures que proposem són:

  • Assegurar als i les docents que accedeixin a la borsa que puguin cursar la formació pedagògica de manera telemàtica o híbrida i amb un horari flexible i compatible amb la feina.
  • Bonificar la formació pedagògica al professorat que accedeix a la borsa amb un compromís de permanència.
  • Millora de les condicions de la borsa docent actual pel que fa a facilitar-ne l’accés,  l’acompanyament i condicions de treball del professorat novell.
  • Tenir en compte la situació dels diferents col·lectius de professorat d’FP que actualment ja formen part de la borsa docent en el sentit de que no se’ls lesioni cap dels seus drets ni de formació ni de permanència, entre altres.