CCOO valora positivament l’ampli consens de la Llei d’FP i urgeix al Ministeri a garantir que el pressupost es destini a les necessitats prioritàries

La norma ha de corregir i evitar els desequilibris existents en aquesta etapa

El sindicat adverteix que queden encara pendents algunes propostes fonamentals per a la millora del sistema de Formació Professional, com l’elaboració d’una memòria econòmica que garanteixi un pressupost estable, independentment dels fons extraordinaris.

La norma aprovada ahir en el Ple del Congrés passarà a debat al Senat i suposa un avanç cap a la integració dels actuals sistemes d’FP mitjançant l’actualització de la Llei orgànica 5/2002 de les Qualificacions i la Formació Professional per a crear un sistema de formació i d’acreditació permanent al llarg de la vida. L’objectiu del Govern és acreditar a dos milions de persones i crear 200.000 noves places d’FP en els pròxims 4 anys per a millorar el nivell de competències professionals de la població adulta i contribuir al creixement de l’economia en un context de crisi i de transformació digital i ecològica.

Durant la tramitació de la Llei en el Consell Escolar de l’Estat, CCOO ha presentat 136 esmenes de les quals s’han aprovat 114, entre les quals destaquen la participació dels agents socials en la governança del sistema, la protecció dels aprenents en l’empresa mitjançant el contracte laboral i la millora de les condicions laborals i formatives del professorat d’FP.

No obstant això, queden pendents algunes propostes fonamentals per a la millora del sistema de Formació Professional, com una memòria econòmica que garanteixi un pressupost estable, independentment de fons extraordinaris per al finançament; la creació d’un mapa d’FP com a instrument de control i de prospecció territorial que permeti establir una oferta adequada a les necessitats de cada territori; o la revisió i la modificació de la normativa d’admissió per a evitar la segregació de l’alumnat més vulnerable.

A més, la norma ha de desenvolupar mecanismes que garanteixin la creació de places públiques en tots els territoris per a frenar la privatització de l’oferta i l’expulsió del sistema de milers de joves, especialment en les comunitats autònomes on s’han aplicat polítiques neoliberals en els últims anys. Així mateix, s’han de regular mesures per a evitar la discriminació per qualsevol raó i per a combatre la bretxa de gènere professional i l’impacte en la inserció laboral de les dones, i adoptar mesures per a garantir la inclusió de l’alumnat amb els mateixos suports educatius que compten altres etapes.

Per a CCOO és prioritari establir un pla de lluita contra l’abandó escolar prematur que garanteixi l’orientació i l’acompanyament de l’alumnat des de les etapes obligatòries i durant la seva formació professional.

La Llei incrementa l’estada formativa en l’empresa de totes les titulacions, entre un 25% i un 35% del currículum, amb mínim de 500 hores de pràctiques no laborals, i li atorga el caràcter dual, concepte que es limitava fins ara a les estades remunerades amb beca o amb contracte (xifra que actualment aconsegueix a penes al 3,6% de l’alumnat matriculat en tota Espanya des que es va implantar aquesta modalitat en 2012).

No obstant això, CCOO adverteix que l’augment de les hores en l’empresa i la disminució d’aquestes en el centro en totes les famílies professionals, en un context d’augment d’alumnat i de destrucció d’empreses per l’actual crisi, pot suposar una reducció de la qualitat formativa en alguns sectors professionals al no tenir empreses o entitats suficients ni capaces de formar a tot l’alumnat i generar un nou problema al no poder finalitzar la formació en el temps previst.

Com a millora, cal destacar l’obligatorietat de comunicar a la representació legal de treballadors i treballadores qualsevol estada en l’empresa o entitat i la cotització efectiva de les pràctiques no laborals al sistema de Seguretat Social inclosa en el recent Acord de la taula del diàleg social en matèria de Seguretat Social i Pensions del 2021.

La modalitat d’FP Avançada (fins ara Dual) es realitzarà mitjançant contracte laboral a partir de 2029, període màxim per a implementar aquesta millora que des de fa anys en algunes comunitats autònomes suposa l’única relació contractual d’aquesta modalitat.

D’altra banda, CCOO exigeix al Ministeri d’Educació i Formació Professional que faci efectiu d’una vegada el pas del professorat tècnic d’FP al cos de Secundària i posi en marxa les mesures d’equiparació salarial i laboral oportunes per als qui no compleixin amb els requisits. A més, el sindicat planteja la necessitat d’adoptar mesures reglamentàries i acords per a garantir que els fons destinats a la modernització de la Formació Professional es destinin a les necessitats de les persones usuàries i treballadores del sector.