CCOO Educació volem una formació Dual de qualitat

No és del tot el que s’ha fet fins ara i empitjorarà amb la generalització que incorporen els nous currículums d’FP

Una FP Dual de qualitat hauria de complir els següents requisits i/o objectius: condició laboral (alta a la Seguretat Social i relació contractual), possibilitat de realitzar a l’empresa els plans de treball que el cicle formatiu requereix i, per últim, inserció laboral. Aquest punt esdevé especialment important quan les taxes d’atur (23,62% en 16-24 anys), d’ocupació (34,62% en 16-24) i d’emancipació residencial (1 de cada 5 d’entre 18 i 29 anys) dels i les joves son les pitjors d’Europa. El primer objectiu està assolit per la nova normativa. Al tercer objectiu ens hi hem anat acostant força amb el model de Formació en Centres de Treball, amb pràcticament els mateixos índexs que els aconseguits amb la modalitat dual. El segon objectiu és el que no es podrà dur a terme amb la generalització de l’FP Dual en modalitat general, una generalització que no s’ajusta a cap model d’FP Dual europeu i que troba un límit molt evident en la manca de cultura d’empresa, com s’ha posat en evidència amb la negativa i bloqueig patronal a fer-se càrrec del 5% de les cotitzacions dels alumnes en pràctiques. Quan s’entén la formació com una despesa i no com una inversió, esdevé molt complicat garantir un entorn favorable per l’aprenentatge al teixit productiu. Tenint en compte que amb la nova Llei d’FP l’empresa passa a ser corresponsable de la formació de l’alumnat, això pot afectar-ne molt la seva qualitat si no es donen les condicions adequades per a la seva realització.

La realitat després d’anys d’ofertar Dual a uns pocs milers d’alumnes és que l’aplicació no està complint tan òptimament l’objectiu com es podria pensar, i la situació s’agreujarà molt més amb la generalització de la Dual. Es deu a dos factors bàsics. El primer i més important és, en general, la manca de corresponsabilitat per part de l’empresa de participar en aquesta formació. Si l’empresa no organitza l’horari dels seus treballadors per tal que aquests, començant pel tutor d’empresa de cada alumne, tingui les hores setmanals necessàries per garantir la formació activa de l’alumne, la realitat és que l’alumne autoaprèn, com qualsevol treballador que comença una nova feina. És per això clau que la introducció de la FP Dual no es faci al marge del Marc de Relacions Laborals, sinó que es recolzi en la negociació col·lectiva i en una interacció constructiva amb delegats/des i comitès d’empresa. La informació dels representants legítims, la integració de la FP Dual en els plans de formació o l’activació de delegats i delegades de formació, son elements de valor per garantir la salut i acollida òptima de les persones aprenents. La Dual ha de ser formació en un lloc de treball, no treball amb l’autoformació que comporta el propi treball. Si l’alumne no es forma, activament, en el temps que passa en formació Dual a l’empresa, el que obté no és diferent a si primer es forma al centre educatiu i després comença a treballar a l’empresa, amb tota la vida laboral que li quedi abans de jubilar-se per davant. Bé sí que és diferent, ja que amb la Dual es deixa de fer formació al centre educatiu per fer-la al centre de treball i, si allà l’alumnat no pot assolir els resultats d’aprenentatge corresponents, acabarà el cicle formatiu menys format del que el seu títol indica.

L’altre factor, igualment imprescindible però supeditat al primer, és la dedicació que ha de tenir el docent tutor de pràctiques. És responsabilitat seva buscar empreses per a cada alumne, és responsabilitat seva formar al tutor d’empresa i gestionar amb ell el pla d’activitats que haurà d’acompanyar a l’alumne, és responsabilitat seva que aquest pla es compleixi i no quedi diluït, com sovint passa, amb les tasques laborals exigides pel dia a dia de l’empresa degut a la manca de de cultura del què és i què comporta per l’empresa l’FP Dual, el que suposa un repte especialment tenint en compte l’alta presència de pimes i el que suposa supervisar la tasca dels tutors i tutores mancomunades, i també és responsable de l’avaluació de la formació Dual rebuda al centre de treball. Tot això amb molt poc temps assignat en el seu horari per a cada alumne i amb la pressió professional que suposa que cada alumne sense fer la formació Dual o sense finalitzar-la no pugui obtenir el títol.

Les dades actuals són clares. Ja fa uns quants cursos que hi ha hagut la possibilitat d’estudiar en modalitat Dual i el percentatge ha sigut irrisori, només el 6,64% del total d’alumnes matriculats el curs 22-23. S’espera un resultat diferent obligant a que totes les modalitats siguin duals sense canviar cap dels factors, condicions i recursos que han impedit el seu creixement. 

CCOO Educació ja vam proposar una pròrroga d’un curs per a la implementació dels nous currículums d’FP amb certes garanties, però no servirà de gaire si es continuen mantenint els seus defectes estructurals i d’aplicació.

En aquest moments:

Continuem demanant al Ministeri d’Educació reduïr el mòdul Dual a un màxim del 20% de les hores curriculars, com veníem proposant des del començament. Lamentem que la nostra proposta no fos tinguda en compte, fet que provocarà, entre altres efectes, molts problemes per diferenciar a nivell d’hores totals la FP Dual general de la intensiva.

Demanem a les administracions competents que treballin en establir una normativa clara per assegurar la corresponsabilitat necessària de l’empresa en la formació en modalitat Dual i que s’articulin mesures d’acompanyament i supervisió.

Demanem que les administracions implicades treballin amb compromís des de ja per assegurar que la Dual no enmascari i no s’usi per fer contractacions laborals a baix cost ni obligui, per la via dels fets, a que els centres educatius i l’alumnat es vegin obligats a acceptar una FP Dual general com una FCT extesa.

Demanem que els i les delegades i comitès d’empresa siguin informades en tot moment de la incorporació d’alumnes d’FP dual a les empreses, i que el seu acompanyament mitjançant tutors/es sigui recollit als plans de formació. Els convenis col·lectius han d’ordenar la incorporació de persones aprenents a les empreses i regular les seves condicions laborals i salarials.

Reivindiquem per últim al Departament d’Educació que valori la tasca dels docents d’FP i els reconegui amb la dedicació horària necessària, així com que acompanyi als docents d’FP amb recursos i formació per gestionar aquesta nova FP i la responsabilitat que suposa que cada alumne hagi de formar-se també a l’empresa per obtenir el títol.

#CCOOExigimFPDualDeQualitat

#CCOOAmbelProfessoratFP

#CCOOamblFP