Avantprojecte de Llei pel qual es regulen els Ensenyaments Artístics Superiors

Avantprojecte de Llei pel qual es regulen els Ensenyaments Artístics Superiors i s’estableix l’organització i equivalències dels Ensenyaments Artístics Professionals

Taula Sectorial Docent de 28 de febrer de 2023

El Ministeri realitza la presentació del document i dels seus aspectes fonamentals. L’avantprojecte està ara mateix en audiència i informació pública fins al 6 de març. A la fi de març tornarà al Consell de Ministres i Ministres abans d’anar al Congrés com a projecte de Llei.

CCOO ha expressat el seu posicionament general sobre l’avantprojecte de Llei en els termes que vam comunicar en el moment que es va conèixer. A més, el sindicat ha plantejat les següents qüestions fonamentals que han de modificar-se o millorar-se. Estan referides a l’autonomia, la competència investigadora i a la regulació dels cossos docents que s’inclou en l’avantprojecte:

 • Han d’homologar-se molt més les condicions dels centres d’ensenyaments artístics superiors als universitaris, especialment en allò que ha de veure amb l’autonomia i poder organitzar el seu propis programes, màsters, doctorats i xarxes de centres sense haver de ser subsidiàries. El seu professorat també ha d’estar més clarament equiparat amb l’universitari.
 • S’ha d’instaurar l’autonomia i la competència investigadora completa dels centres superiors. En aquest sentit, no es compleixen les expectatives i clarament ha de fer-se una major aposta.
 • Les mesures que s’inclouen per a la recerca i la creació artística són insuficients. És necessari millorar substancialment les condicions laborals i reduir de manera molt significativa la càrrega lectiva de cada docent. En el text actual es parla només d’incentius econòmics i professionals, llicències retribuïdes de substitució ocasional d’horari lectiu i llicències no retribuïdes.
 • Es plasma la regulació dels nous cossos docents, però no es defineixen les seves condicions específiques i nivells retributius. És necessari tenir planificat el desenvolupament normatiu adequat perquè tot el professorat pugui beneficiar-se, eliminar les limitacions per a les integracions inicials (incloent l’eliminació dels terminis) i evitar greuges comparatius, assegurant a més el caràcter retroactiu des de l’entrada en vigor de la Llei per a tot el professorat (de carrera, en pràctiques, interí, jubilat, etc.). També és necessari facilitar l’accés posterior entre cossos.
 • Encara que es planteja un procediment per a la integració del Cos de Mestres/as de Taller en el Cos d’Ensenyaments Artístics Professionals, no es fixa tampoc l’efecte retroactiu des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i no es plantegen millores per als quals romanguin en ell. CCOO planteja que tots els cossos docents han de ser A1 i pujar de nivell en tots els ensenyaments del sistema educatiu, és una de les reivindicacions fonamentals per a l’Estatut Docent.
 • Ha d’assegurar-se una adequada i garantista organització de les llistes d’aspirants a interinitat.
 • És necessària una major regulació del professorat emèrit, especialista i visitant per a evitar abusos. Aquestes figures no poden ser utilitzades per les administracions educatives per a realitzar contractacions arbitràries o per a precarizar les condicions laborals en els centres educatius.
 • Han d’explicitar-se més els recursos per a l’atenció a la diversitat i a les necessitats específiques de suport educatiu en tots els ensenyaments artístics.

Per descomptat, és necessària una memòria econòmica per a assegurar l’adequada implantació amb una important inversió per part de totes les administracions educatives.

En definitiva són necessaris canvis en la Llei per a complir les expectatives del sistema, dels centres i del professorat. CCOO continuarà fent totes les propostes i esmenes oportunes.

El Ministeri ha manifestat que tindrà en compte totes les aportacions i que és conscient que el text tindrà canvis.

A més, des de CCOO hem tornat a exigir la negociació d’un Estatut Docent que ha d’incloure almenys les següents qüestions:

 • Disminució de la càrrega lectiva, reducció de l’horari de permanència i millora de les ràtios.
 • Tots els cossos docents han de ser grup A1 i pujar de nivell.
 • Jubilació anticipada, voluntària i incentivada per a totes i tots.
 • Regulació específica docent de la salut laboral, tenint en compte també els riscos psicosocials.
 • Millora real de la formació inicial. Formació permanent amb recursos i dins de l’horari laboral.
 • Una veritable carrera professional, atractiva, articulada i ben incentivada.
 • Revisió de l’ingrés i accés prevalent aspectes pedagògics amb una fase de pràctiques amb recursos, realment formativa i ben planificada.
 • Concreció de les funcions del professorat per a evitar l’acumulació de tasques i l’excés de burocràcia.
 • Millora i homologació a l’alça de les condicions retributives i laborals del professorat, incloent també llicències i permisos i acció social.