Aprovada la llista única per especialitats del termini extraordinari del procés d’integració del PTFP en el cos de secundària al DOGC

Avui, 3 de juny, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1891/2024, de 28 de maig, per la qual s’aprova la llista única per especialitats del procés d’integració en el cos de professors d’ensenyament secundari, per a les persones sol·licitants en el període comprès entre l’1 de setembre de 2023 i el 19 de gener de 2024 del termini extraordinari, convocat per la Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny.

Amb aquesta resolució s’aprova la llista única per especialitats de les persones funcionàries de carrera del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, que s’integren a tots els efectes, en el cos de professors d’ensenyament secundari en l’especialitat equivalent als codis d’especialitat del Ministeri d’Educació i en la data d’efectivitat que es detalla a l’annex, les quals han de ser nomenades funcionàries docents del cos d’ensenyament secundari ex novo pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Contra aquesta resolució es pot interposar  recurs administratiu, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

ATENCIÓ! El període extraordinari de sol·licitud d’integració no ha finalitzat! Fins al 26 de gener de 2026 es pot presentar la sol·licitud des de l’e-Tauler i la web del Departament d’Educació.

CCOO amb el professorat d’FP!  Organitza’t amb CCOO!Lluita amb CCOO!