Denunciem la reculada en els currículums en matèria de drets laborals, socials i democràtics

CCOO denuncia la reculada en els currículums en matèria de drets laborals, socials i democràtics en l’esborrany d’RD d’Ordenació de la FP

En un context de noves realitats del treball i auge de l’extrema dreta política i sindical, CCOO exigeix a l’Administració que rectifiqui i blindi els continguts curriculars relacionats amb el conflicte laboral i la negociació col·lectiva, i aquells que fan esment a la representativitat legal de les i els treballadors.

El projecte de Reial decret d’Ordenació del Sistema Educatiu introdueix canvis considerables en els mòduls de Formació i Orientació Laboral (FOL) i d’Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE). Les propostes d’esmenes que hem elaborat des de CCOO tenen com a finalitat situar les competències d’aquests mòduls com a fonamentals per al desenvolupament de les competències professionals actuals i emergents, i per a les competències personals necessàries per a una ciutadania global i democràtica, alineada amb l’Organització Internacional de Treball i amb els ODS (Objectius de desenvolupament sostenible) de l’Agenda 2030.

A nivell horari, el canvi no suposa una reducció de les hores bàsiques del mòdul de Formació i Orientació Laboral, Ocupabilitat I, que manté les 50 hores bàsiques i els 5 crèdits ECTS; ni del mòdul d’Empresa i Iniciativa Emprenedora, Ocupabilitat II, que passa de 35 hores a 50 hores bàsiques i de 4 a 5 crèdits ECTS.

Tots dos mòduls hauran d’ampliar les hores en el desenvolupament autonòmic per a les administracions educatives tenint en compte l’obligatorietat de cursar les 35 hores del Títol de Tècnic Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals dins del mòdul Ocupabilitat I i abans de l’estada de formació en l’empresa o en l’organisme equiparat.

En canvi passem d’una concepció integral dels mòduls de FOL i EIE construïts per coneixements econòmic-socials i competències per a entendre i afrontar el món del treball amb sentit crític, un objectiu menys ambiciós, l’Ocupabilitat, basat en una qualitat subjectiva d’actituds i aptituds personals i de responsabilitat individual davant l’èxit professional aliena a la construcció i transformació social. L’Administració pública passa de la política social, de concertació i convivència democràtica, a una política sobre els individus, sobre la societat, individualitzant els problemes socials.

El canvi de denominació del mòdul de FOL, impartit pel professorat de l’especialitat docent Formació i Orientació Laboral del cos de Secundària, coincideix amb el desenvolupament del Servei d’orientació professional en el sistema de Formació Professional (Títol VII) i amb l’aparició d’agents proveïdors de la formació com a possibles coordinadors del servei d’orientació que inclogui tots els dispositius existents en matèria d’orientació interns i externs al centre, posant en mans de les administracions competents la formació i el coneixement del professorat especialista en orientació, i deixant al marge els departaments de FOL, recurs públic transversal i existent en tots els centres d’FP.

La principal novetat dels mòduls proposats en l’RD d’ordenació és la desaparició dels continguts curriculars, quedant a discreció de cada centre i de cada docent la impartició de continguts elementals com el conflicte laboral, la negociació col·lectiva i els drets laborals, socials i polítics guanyats amb la lluita sindical.

En un context permanent de canvis i noves realitats del treball que afebleixen la participació real i democràtica dels treballadors i treballadores, i d’un augment alarmant de moviments neofeixistes i d’auge de l’extrema dreta política i sindical, és inconcebible que el Govern progressista no blindi els continguts curriculars i els resultats d’aprenentatge en drets bàsics i democràtics de les persones treballadores del present i del futur: la democràcia requereix una formació per a la institució social conscient.

No es pot desvestir a l’alumnat de continguts legals i financers per a afrontar el món del treball, ja que són eines fonamentals per a entendre el mercat de treball i de les relacions laborals que se’n deriven. No podem contribuir al demèrit intencionat sobre les organitzacions sindicals i empresarials fomentant un model de treball de baix cost on es confon flexibilitat amb inseguretat laboral.

De les 110 esmenes realitzades per CCOO, cinc corresponen a l’ordenació d’aquests mòduls, amb la finalitat de garantir una inserció laboral i una trajectòria professional de qualitat, que requereix construir-se, no sols amb el pilar de les competències professionals, sinó amb el pilar de l’aprenentatge i la pràctica efectiva dels drets fonamentals de les persones treballadores.

Tant en el centre educatiu com en la formació en el centre de treball a través de la Formació Professional Dual, l’alumnat ha d’aprendre i ser partícip de les diferents formes del dret de participació i consulta de les persones treballadores en l’empresa, a través de la seva assistència a assemblees, comitès d’empresa, comitès de seguretat i salut, negociació de convenis, etc. Aquesta formació és fonamental per a saber i poder exercir els seus drets laborals fonamentals i està correlacionada amb els mòduls en el centre educatiu, de tal forma que requereix un tractament diferent respecte a les seves convalidacions i una consideració com a actualització dels mòduls que es requerirà, tant per interès empresarial com per les persones treballadores, en relació amb els canvis normatius en prevenció de riscos laborals, en contractació i en altres drets laborals, així com en els emergents.

Així, és necessari i imprescindible des del Grau A fins a l’E i en els diferents nivells, i és un deure dels poders públics vetllar per aquests sabers per a la construcció d’una societat democràtica i justa, sense la qual el desenvolupament econòmic no es veurà correspost amb el capital (desenvolupament) humà. Aquesta proposta afectarà altres esmenes que van més enllà dels mòduls com són: els requisits que han de complir les empreses per a impartir l’FP Dual i la coordinació de la formació per part de la persona tutora del centre educatiu.

Per aquestes raons demanem:

  1. La supressió en l’article 12.2 que “Aquests mòduls professionals no poden integrar una oferta professional independent i de caràcter parcial sense anar acompanyats de mòduls professionals associats a estàndards de competència professional i constitutius de l’element nuclear i diferenciador de cada oferta formativa”. Al contrari, considerem que tots els mòduls professionals, encara que no estiguin associats a estàndards de competència, poden i han de ser oferts en funció del context i les necessitats de l’alumnat o les socials. Els mòduls professionals no associats a estàndards de competència poden ser necessaris per a actualitzar legislació en prevenció de riscos laborals, dret del treball i de la seguretat social, normativa mercantil, etc. Tal com marca l’Anàlisi de les vacants laborals a Espanya, elaborat per CCOO al juny de 2022, basat en Eurostat, existeix una gran deficiència de formació en gestió empresarial i de personal en l’empresariat, la qual cosa causa greus conseqüències en la qualificació laboral en l’empresa, el desenvolupament i carrera professional de les i els treballadors, i el desajustament entre oferta i demanda d’ocupació.
  2. La modificació en l’article 87.2. Substituir “Itinerari personal per a l’Ocupabilitat I” per “Formació i Orientació Laboral I per al nivell de Grau Mitjà”, i “Itinerari personal per a l’ocupabilitat I” per “Itinerari personal per a l’ocupabilitat i creació d’empreses I”, per al nivell de Grau Mitjà, i per “Itinerari personal per a l’ocupabilitat i creació d’empreses II”, per al Grau Superior. Considerem que l’ocupabilitat no és solament una qualitat subjectiva, la responsabilitat de la qual és individual, sinó que depèn principalment de factors de naturalesa col·lectiva i econòmic-social que l’alumnat ha de comprendre, a més d’aprendre a millorar-la amb la participació col·lectiva, suposant aquest coneixement una clara ubicació personal en relació amb la salut mental. A més, aquesta formació inevitablement s’amplia a mesura que se superen nivells formatius. D’altra banda, l’ocupabilitat, pel que fa a emprenedoria, per a evitar la seva reificació, requereix de l’aproximació al laboral des d’una perspectiva de drets, de necessitats socials, de govern democràtic de les organitzacions i d’obligacions empresarials com ara la fiscalitat, i el coneixement d’aspectes bàsics comptables, mercantils i drets.
  3. L’addició, en l’article 126.5 “Els mòduls professionals d’Itinerari personal per a l’Ocupabilitat I i II seran objecte de convalidació entre ofertes formatives” del mateix nivell. I posteriorment: “La convalidació serà total en el cas d’haver cursat els mòduls professionals extints de Formació i Orientació Laboral i Empresa i Iniciativa emprenedora en cicles formatius” del mateix nivell. Considerem que els resultats d’aprenentatge i els continguts de l’Itinerari personal per a l’Ocupabilitat I i II en els nivells d’FPB, GM i GS, per l’edat i la maduresa i desenvolupament professional, no tenen la mateixa profunditat en cada nivell. Seria un error, amb importants repercussions socials i de la vida laboral i personal, convalidar els diferents nivells, perquè l’alumnat perdria la possibilitat d’actualitzar-se tant en context econòmic-social, normatiu, com de maduresa professional.
  4. L’addició, en l’Annex V. Mòdul professional: Itinerari personal per a l’ocupabilitat I.3, un criteri d’avaluació: “h) S’ha reflexionat sobre les actituds i aptituds necessàries per a la negociació col·lectiva i per a afrontar situacions de conflicte laboral individual i col·lectiu.” En coherència amb les recomanacions tant de l’OIT com els ODS, el coneixement i les habilitats per a exercir drets fonamentals individuals i col·lectius són bàsics per a entendre les condicions laborals i d’ocupabilitat.
  5. L’addició, en l’Annex V. Mòdul professional: Itinerari personal per a l’ocupabilitat II. 5, un criteri d’avaluació: j) S’ha analitzat l’organització del treball del projecte emprenedor tenint en compte la Prevenció de Riscos Laborals i la Salut en el Treball, els drets laborals fonamentals i les competències per a millorar el clima laboral i la participació en l’organització de totes les persones treballadores. Considerem que conèixer que les relacions interprofessionals i personals en les organitzacions són un factor clau per a l’èxit en qualsevol projecte és fonamental, i requereix un coneixement que va més enllà del lideratge ètic i sostenible: requereix un coneixement sobre organització, drets, i persones.