Curs sobre l’acció educativa d’Espanya a l’exterior.

233879 TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LA ACCIÓN EDUCATIVA DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR

Destinataris: Professorat d’Infantil, primària i secundària de tot l’àmbit estatal.

Lloc de celebració: Virtualment a través de Google Meet.

Data d’inici de l’activitat: 29 de setembre de 2023

Data de finalització de l’activitat: 1 d’octubre de 2023

Durada en hores : 20 hores presencials en línia

Objectius de l’activitat:

 • Conèixer les característiques de cada programa de la AEEE
 • Conèixer i dominar els últims desenvolupaments normatius de la legislació específica.
 • Conèixer les claus per a realitzar el test en la fase de concurs.
 • Classificar les tasques específiques del perfil de professor/a i assessoris/as en l’exterior
 • Conèixer els recursos tecnològics i informàtics de la AEEE.

Continguts:

 • Legislació i normativa aplicable a la AEEE, en general i a cada programa en particular.
 • Experiències desenvolupades en diferents accions i centres educatius.
 • Documents i programacions dels diferents centres i programes.
 • Orientacions i pautes generals per a afrontar les proves.
 • Les TIC en l’exterior: web, plataformes i recursos.

Metodologia de treball:

 • Ponències amb debat posterior i resolució de dubtes

Avaluació: L’assistència serà obligatòria en les fases presencials. Excepcionalment i per causa degudament justificada, es podrà certificar als participants, l’assistència dels quals sigui almenys del 85% de l’activitat (art.9.2 ordre EDU/2886/2011 BOE de 28 d’octubre de 2011) Les Jornades es realitzaran en la plataforma Meet. Les persones participants hauran d’acceptar expressament la seva autorització perquè les sessions siguin gravades i així quedi constància de la seva participació en l’activitat. La persona encarregada de la coordinació de les jornades comprovarà que els participants estan connectats en tot moment, elaborant un informe sobre aquest tema.

Inscripció : A través de l’enllaç al formulari

https://forms.gle/Y5GaCaBgHcUYaRmj8

Import de la inscripció: 90€ amb afiliació/ 120€ sense afiliació

Places: Per a realitzar l’activitat s’ha de comptar amb un mínim de 20 participants. En cas de no arribar al mínim, es comunicarà el retard en l’inici o l’anul·lació de les jornades, retornant-se la matrícula o podent canviar a una altra activitat de formació.

Data de matriculació : fins al 27 de setembre de 2023

Núm. de compte per a realitzar l’ingrés : ES77 2100 2119 1502 0047 9776, indicant en el concepte nomeni i cognoms del participant i títol/codi del curs per al qual es realitza el pagament.

Documents requerits : Fitxa de participant signada, encapçalat d’una nòmina del 2023 o certificat del centre on es presti servei, DNI per totes dues cares, justificant d’haver realitzat la transferència. La documentació s’aportarà a través del formulari d’inscripció.

Criteris de selecció: Per rigorós ordre d’inscripció. Les sol·licituds que no tinguin lliurats correctament els documents no seran tingudes en compte.